September 02, 2003

Fredrik Espinoza awarded 3MSEK Vinnova funding for new project EPTMSE

From Vinnova's 2003 call in the Network based software (Nätverksbaserad Programvaruteknik) program I was in May awarded a 3 year research grant of 3 MSek. The project is called Enabling and Promoting Trust in Micro Service Environments (EPTMSE) and it is a cooperative effort with Teliasonera and Appear Networks. The project started Juli 1st 2003. This is the short description of the project (in English and Swedish):

The purpose of the project "Enabling and Promoting Trust in Micro Service Environments" (EPTMSE) is to study, design, and implement methods and technology for ensuring a trustworthy experience between users and services in micro service environments. Micro services are services that are created and distributed by small to medium sized producers (sometimes even individual users can provide services) and which aim to complement a user's personal service sphere. The micro services environment forms the basic foundation of the users future service cloud, in which the electronic service is the basic unit and the individual user's needs are catered for by a plethora of such services instead of a few more traditional and monolithic applications. With a great number of possible producers and distribution channels for services in this scenario (i.e. wireless position based distribution) the ability for service consumers to employ the usual methods to ascertain a perceived level of trust (for example brand name recognition) decreases. Therefore, in micro service environments, the need for explicit systems that enable and promote trust increases. The EPTMSE project will build these trust systems and the project is a collaborative project between SICS, Appear Networks, and TeliaSonera.

and a short description in Swedish:

Projektet Enabling and Promoting Trust within Micro Service Environments (EPTMSE) syftar till att studera, utforma, och implementera metoder och teknik för att skapa användarupplevd tillit i system av mikrotjänster. Med mikrotjänster avses tjänster som skapas och tillhandahålls av medelstora eller små producenter och leverantörer - i många fall så små som individuella användare. Dessa mikrotjänstemiljöer utgör grundstommen i ett framtida användarcentrerat tjänstemoln, där den elektronisk tjänsen är grundenheten och användarens behov uppfylls av en mängd sådana tjänster i stället för ett fåtal traditionella och monolita applikationer. Med många fler tjänsteproducenter och annorlunda distributionskanaler (t ex trådlösa positionsberoende hotspots) försämras möjligheterna för tjänstekonsumenterna att lita till vanliga metoder, såsom varumärkeskännedom, för att skapa sig en uppfattning om tillgängliga tjänster.I mikrotjänstemiljöer finns alltså ett större behov av explicita tillitsystem än vad det gör i dagens system och projektet EPTMSE ämnar bygga dessa tillitsystem. Projektet är ett samarbete mellan SICS, Appear Networks, och TeliaSonera.

Posted by fredespi at September 2, 2003 06:23 PM