SICS INDUSTRIELL EFFEKTIVITET 2014

Tema: Framtidens industriella underhåll

Nu finns presentationer till de flesta föredragen att ladda ned från programmet nedan!

Tid: Torsdag den 27 november 2014,  kl. 09:30 – 16:30

Den 27 november var det dags för SICS årliga konferens om industriell effektivitet. Ett hundratal representanter från näringsliv och akademi samlades till en heldag för att belysa möjligheterna att ytterligare öka effektiviteten i industrin genom avancerade IT-verktyg. Dagen bjöd på presentationer från såväl lyckade tillämpningar i industrin som aktuell forskning inom området.

10:00-12:00

Vinnovaprojektet Future Industrial Services Management 
Åsa Rudström, projektledare Future Services och senior forskare på SICS Swedish ICT

 

I framtidens industriella underhåll samverkar tillståndsdata, teknisk expertis, flexibla organisationer och nya affärsmodeller för att nå ökad effektivitet, bättre resursutnyttjande och anpassning till kundernas behov. Projektets mål är att ta fram modeller och tekniska lösningar för att denna framtid ska bli verklighet.

Åsa Rudströms presentation

Från förebyggande underhåll till tillståndsbaserat underhåll
Christoffer Hamin och Viktor Prim, specialister Systemteknik, Euromaint Rail

 

För att få driftsäkrare fordon och ett mer optimerat underhåll undersöker Euromaint Rail möjligheterna att gå från förutbestämt, kilometerbaserat underhåll till underhåll optimerat efter komponentens faktiska livslängd, oavsett system eller tillverkare.

Christoffer Hamins presentation

Big Data and Diagnostics
Christer Karlsson, Specialist in Diagnostics, Siemens Industrial Turbomachinery

Nya möjligheter för användning av Big data och diagnostik genom nya affärsmodeller för gasturbinservice gör att dessa områden kan komma att spela en ny roll inom Siemens Industrial Turbomachinery AB. Hur ser den förändringen ut? Hur stödjer big data och diagnostik olika delar för att leverera konkurrenskraftiga underhållsplaner? Svaren på dessa frågor och framtida utmaningar för big data och diagnostik ges från perspektivet eftermarknad för gasturbin.

Christer Karlssons presentation

IRIS - Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd - Prognostikforskning vid Scania
Jonas Bitéus, Senior Engineer, Service Support Solutions, Scania CV

 

För att förbättra tillgänglighet och minimera planerat och oplanerat underhåll använder Scania algoritmer för att skatta kvarvarande livslängd för olika komponenter på tunga fordon. I IRIS-projektet undersöker vi möjligheterna att använda maskininlärning för att utveckla algoritmer för skattning av hälsostatus. Forskningsresultat och bakgrund kommer att presenteras.

Jonas Bitéus presentation

Super Service Technician - ett projekt med fokus på effektivisering av värdeskapande tid för servicetekniker
Zohreh Ranjbar, Forskare, SICS Swedish ICT

Projektet avser att kartlägga och identifiera innovativa sätt för ett kostnads- och resurseffektivt underhåll med minimal tidsåtgång. Morgondagens servicetekniker ska med hjälp av automatiserade, interaktiva och användaranpassade system effektivisera arbetstiden för det värdeskapande underhållsarbetet

Zohreh Ranjbars presentation

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:45

Remote Guidance ökar tillgången på teknisk expertis
Claes Nylander, ansvarig för affärsutveckling XMReality

 

Utveckling, produktion och service i globala industrier kan effektiviseras avsevärt om man kan minimera resandet och utnyttja teknisk expertis mer effektivt. Vanlig videokonferensteknik har inte påverkat detta i nämnvärd omfattning men nu finns teknik som gör det möjligt att arbeta på helt andra sätt. Exempelvis Volvo Cars styr idag sina produktionsprocesser i Kina med hjälp av denna teknik.

Claes Nylanders presentation

eUnderhåll - Utmaningar och möjligheter

Per-Olof Larsson-Kråik, Trafikverket/Luleå tekniska universitet

 

Luleå tekniska universitet har under flera år jobbat med eUnderhåll för järnvägsbranschen vid Järnvägstekniskt centrum (JVTC). Arbetet visar att det finns en stor besparingspotential om branschen kan hitta lösningar för att arbeta mer förebyggande med underhållet av järnvägsfordon, vagnar och bana. I branschprogrammet JVTC finns idag förutsättningarna att testa och utvärdera ett branschgemensamt synsätt. Föredraget kommer visa möjligheter och utmaningar inom eUnderhåll och presentera resultat från en fallstudie som vi kallar ePilot.

Per-Olof Larsson-Kråiks presentation

Underhåll och feldetektion av givare på reningsverk
Oscar Samuelsson, industridoktorand, IVL Svenska miljöinstitutet

Att tidigt kunna upptäcka onormala processlägen, inklusive missvisande givare, är mycket viktigt för robust drift av avloppsreningsverk. Utökad instrumentering tillsammans med högre utsläppskrav kräver effektiva underhållsrutiner och automatiska metoder för att detektera felaktiga givare. Oscar Samuelsson ger en överblick över hur reningsverken arbetar med detta, samt exempel från forskningen på möjliga lösningar.

Oscar Samuelssons presentation

Framtidens underhåll baserat på Internet of Things
Hans Hellström, Försäljningsansvarig Underhållssystem, Sigma IT & Management Sweden

Sigma presenterar exempel på kommersiella lösningar för industriellt underhåll baserat på Internet of Things. Presentationen kommer på ett handgripligt sätt visa på hur en sensor påverkas, datat analyseras i molnet, en felanmälan skapas i underhållsystemet och en arbetsorder skickas till en mobil enhet för åtgärd av driftsstörningen.

Hans Hellströms presentation

15:15-16:30

Driftdata en källa till förståelse
Robin Henningsson, systemingenjör på OKG AB

 

OKG AB står för ca 10 % av Sveriges elproduktion och utgör en betydande del av svensk baskraft. Att upprätthålla en god säkerhet har alltid högsta prioritet men även tillgänglighet är av största vikt, för att bibehålla en god säkerhet samt en hög tillgänglighet är förutsägbarheten viktig. Genom en god tillgång till driftdata inom organisationen är detta möjligt.

 

Hur man schemalägger järnvägsunderhåll optimalt
Ann-Brith Strömberg och Emil Gustavsson, Institutionen för Matematiska Vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola

(Presentationen gavs av Ann-Brith Strömberg) Inom många industrier omfattar underhållskostnaderna en stor del av de totala löpande utgifterna. Optimeringsgruppen på Chalmers har utvecklat olika optimeringsmodeller för schemaläggning av preventivt underhåll som har som mål att minska underhållskostnaderna. Emil Gustavsson kommer presentera några av dessa modeller och fördjupa sig mer i det specifika fallet av underhåll för järnväg.

Ann-Brith Strömberg och Emil Gustavssons presentation

STREAM-projektet: resultat och fortsättning
Markus Bohlin, projektledare Stream, senior forskare, SICS Swedish ICT

Hur kan befintliga organisationer skapa nya värden ur tillgänglig industriell data? Föredraget beskriver STREAM-3, som är ett stort nytt innovationsprojekt som undersöker detta genom att utveckla och studera tre industri-demonstratorer med hög potential. Dessa baseras på en ”verktygslåda” med återanvändbara komponenter, samt lämpliga affärsmodeller för funktionsförsäljning av avancerad automation.

Markus Bohlins presentation

För mer information, kontakta Åsa Rudström asa [at] sics.se.

Date/time: 
Thursday, November 27, 2014, 09:30 to 16:30
Location: 
Kista Science Tower
Färögatan 33
Kista
Sweden
SE
Contact: 
Åsa Rudström