Business Innovation

Lars Hult – Business Innovation Manager

Lars Hult är en så kallad gränsgångare som är verksam både inom akademin och näringslivet. Användbarhet och interaktionsdesign är de huvudsakliga områden som Lars arbetar med. I detta ingår tjänste- och produktutveckling i ett bredare perspektiv. Lars har en lång erfarenhet från olika produktutvecklande verksamheter och konsultbranschen. Han har haft arbetsledande befattningar och varit strategiskt ansvarig för design och användbarhetsfrågor inom större organisationer i Sverige. Utöver dessa uppdrag har han också ansvarat för kompetensutveckling och utbildningsfrågor inom företag i telekomsektorn.

Uppdragen inom Sics East innebär främst att utveckla olika verksamheters konkurrenskraft med stöd i användarcentrerad design. Detta inkluderar allt från operationellt stöd i olika projekt till strategisk planering för att utveckla verksamhetsmässiga konkurrensfördelar hos kunden. En central del i uppdragen är att genomföra olika former av utbildningar för att stödja verksamheters utveckling med stöd av användarcentrerad design. Utbildningsuppdragen är speciellt utformade för att möta kundernas behov i deras nuvarande situation. Lars uppdrag innebär att arbeta som mentor och förändringsagent inom kundens organisation. För att utveckla samarbetet med SME:s har också en form för samarbetsavtal utformats i syfte att skapa bra förutsättningar för den växelvisa process som arbetet innebär. I detta fall har ett pilotprojekt visat sig mycket framgångsrikt.

Lars arbetsområde inom Sics East innebär att överbrygga den så kallade tillämpningsklyftan mellan näringsliv och akademi. Inom institutet arbetar han med att överföra den forskningsbaserade kunskapen i en form så att den passar för tillämpning inom de verksamheter som vi samarbetar med. Detta innebär att kunskapen som utvecklats inom olika forskningsprojekt tillgängliggörs för att stödja det dagliga arbetet inom exempelvis statliga organisationer och privat näringsliv. Många kunder finner att detta är ett mycket attraktivt sätt att arbeta på. Samtidigt som överföring sker från forskning till praktik, så sker också det omvända. Verksamheternas problem och utmaningar fångas upp och grundlägger framtida forskningsområden med hög relevans för organisationerna och deras framtida utveckling. Ett exempel på detta har också publicerats i form av ett metodramverk som publicerats i en artikel på den internationella konferensen eChallenges 2008. Artikeln vann andra pris av totalt ca 350 bidrag.

Uppdragen varierar men några av dem nämns nedan som exempel på hur vi arbetar med att stärka företags konkurrenskraft genom att utveckla kunnandet inom området för användbar design. Institutets långsiktiga mål är i detta fall att medverka till en ökad kvalitet och relevans i kunskapsutvecklingen inom samhället där forskning och praktik kan samverka för att öka tillgängligheten av teknik.

People

Lars Hult
Researcher, PhD
+46 70 531 62 34
lars.hult [at] ri.se