GroupIndustriell Effektivitet

Industriell Effektivitet

SICS forskningsinsatser inom industriell effektivitet håller på att fokuseras och intensifieras. För att garantera relevansen har ett center bildats, med representanter från svenskbaserad industri, som har inflytande över vilken forskning som prioriteras.

Syftet med centret för industriell effektivitet är att stärka svenskbaserad industri inom främst tillförlitlighet och resurseffektivitet. Sverige är ledande när det gäller tillförlitlighet och resurseffektivitet i industriella processer och system och det är viktigt att försvara denna position. SICS med mångårig forskning och framtagning av avancerade algoritmer för industrin, är en naturlig partner för banbrytande projekt. Därför görs nu en fokusering och intensifiering av SICS forskningsinsatser inom industriell effektivitet.

För närvarande deltar följande företag i teknikrådet:

Green Cargo
Siemens
Euromaint
SKF
Ericsson
Saab
AtlasCopco
Bombardier
Telia
Volvo
Scania
ABB
Banverket
FMV
ÅF

För mer information om SICS center för industriell effektivitet kontakta Markus Bohlin, markus [dot] bohlin [at] sics [dot] se.

Årlig konferens

Varje år sedan 2009 anordnar vi en konferens om tillgänglighet, tillförlitlighet och resurseffektivitet.

Bakgrund

Det ökande behovet av effektivitet ger allt större fokus på tillförlitlighet, dvs att anläggningen kan producera så stor del av tiden som möjligt. Dessutom skapar kraftig ökning och stor osäkerhet kring priset på energi och råvaror en ökad fokusering på resursutnyttjade, dvs minimering av de resurser som tas i anspråk i produktionen.

Samtidigt har den snabba utvecklingen inom IT har givit nya möjligheter. Allt mer intelligens byggs in i systemkomponenter som knyts samman i nätverk, vilket ger förutsättningar för en total överblick av tillståndet i anläggningen.

Inom en mängd områden börjar forskningen nu tillämpas i form av nya kraftfulla verktyg med målet att öka tillförlitligheten och förbättra resursutnyttjandet i anläggningar och produkter. Verktygen är ofta avancerade algoritmer implementerade i programvara.

Exempel på teknologier där det händer mycket just nu:

Avvikelsedetektion
Diagnos, "root cause analysis" , felidentifiering
Underhållsplanering, tillståndsbaserat underhåll
Livslängdsanalys, försöksplanering
Kapacitetsanalys
Resursutjämning
Leveransplanering, produktionsplanering.

Exempel på industrisegment med ett naturligt behov av dessa teknologier:

Processindustri
Komplex tillverkningsindustri
Kapitalintensiva tjänsteföretag
Komplexa produkter och system
Energisystem

People

Martin Aronsson
PhD, Senior Researcher
+46 8 633 15 87
martin [at] sics [dot] se

Markus Bohlin
PhD, Assoc Prof., Senior Researcher
+46 8 633 16 11
markus [dot] bohlin [at] sics [dot] se

Per Danielsson
Researcher
+46 8 633 16 21
pd [at] sics [dot] se

Sara Gestrelius
Ph Lic, Researcher
+46 76 106 14 52
sarag [at] sics [dot] se

Björn Levin
Business Manager
+46 8 633 15 42
blevin [at] sics [dot] se

News