Hälsodagboken - Hjärtsviktspatienters rapportering av symtom och egenuppmätta fysiologiska parametrar mha digitalpennteknik

A digital pen-based telehealth system supporting specialised homecare and patients with advanced heart failure. (Information in English).

The research project Health Diary for Heart Failure (HD4HF) aims at supporting heart failure patients and professional caregivers in specialised homecare through the use of a telehealth system based on digital pen technology. The telehealth system provides the professional caregivers with frequent patient-reported outcome measures (PROMs) on various symptoms and measurement data for the detection of early signs of deterioration of heart failure. In the home, patients with advanced heart failure use the digital pen and paper Health Diary forms daily to fill in symptom assessments, intake of p.r.n. medications, and measurement data, e.g. weight, blood pressure, and oxygen saturation. Project Summary.
 

Projektet ”Hälsodagboken”, som är en fortsättning av det tidigare projektet PallPen, syftar till att stödja svårt sjuka hjärtsviktspatienters rapportering av symtom och egenuppmätta fysiologiska parametrar med hjälp av digital penna, som är en intuitiv teknik som inte kräver inlärning, samt mätutrustning (såsom vikt, blodtryck, syresättning, puls) från hemmet till ansvarig vårdgivare vid Linköpings Avancerade Hemsjukvård, LAH.  

Patienter med långt framskriden hjärtsvikt (NYHA-klass III-IV) saknar idag ansvarig vårdgivare utanför sjukhuset eftersom de inte kan tas omhand av primärvården. För att förbättra vården för dessa patienter har LAH i Linköping, med början januari 2010, anslutit ett antal av patienterna och ansvarar för vården av dem under resten av deras liv. LAH har emellertid inte utökade personella resurser för att ha fullgod symtomkontroll på dessa nytillkomna patienter och behöver därför ett tekniskt stöd i form av ett system för distansövervakning. Det tekniska stödet är systemet Hälsodagboken. Hembesök kommer att göras då klinikerna finner det indicerat.

Systemet Hälsodagboken kan bidra till att förbättra symtomkontrollen och övervakningen av patienter med långt framskriden hjärtsvikt i hemmet och därmed förhindra inläggning på sjukhus. Då återinläggningsfrekvensen är ca 50 % 3-6 månader efter ett vårdtillfälle kan stora kostnader för de ca 200 000 - 300 000 hjärtsviktspatienter i Sverige, som årligen kostar runt 4 miljarder kr, sparas in.

Under 2010-2012 har ett antal hjärtsviktspatienter vid LAH inkluderats i en studie där de får prova digital penna och mätutrustning för att rapportera om symtom, medicinintag och mätvärden till vårdgivaren. Patientstudien leds av dr Leili Lind. Mot bakgrund av de hittills mycket positiva resultaten, planerar vi tillsammans med Landstinget i Östergötland att under 2013 genomföra en stor kontrollerad studie som ett led i introduktionen av systemet i reguljär drift.

Projektledare: Leili Lind, PhD, som också är adjungerad lektor vid institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet,  och Magnus Fröberg, Phoniro Systems AB