Acreo develops a secure communication platform for future smart homes and cities

6 April, 2011 - 13:00

Acreo develops a secure communication platform for future smart homes and cities

2011-04-06:  (Svensk version)Broadband networks are primary used for the commercial triple play services; Internet access, IP-telephony and IPTV. However, areas such as health care and safety, real estate services for energy saving and smart grid are all step by step turning into broadband based services connected to various terminals in the home. These services put new demands on the broadband network and communication. Most of these new requirements are linked to security in terms of robustness, availability, confidentiality and privacy, whereas the solutions shall function in an open multi-service and multi-operator environment.

Acreo has been granted VINNOVA financing for the project "Broadband Testbed for secure access of public services". The project aims at develop solutions for a secure access of public services, both for the infrastructure, i.e. property and home networks and the system environments and verify the solutions in a testbed environment.

“Focus is on e-health, ie homecare and social care, an extremely relevant area given the demographic changes we are facing. The area of e-health puts a broad and relevant span of requirements for security, and it also demands an easy to use interface for the end-user” says Örjan Mattsson, Senior advisor at Acreo and project manager “The challenge is to create secure solutions and still, from the user point of view, a simple environment for all the terminals and sensors that will be available in our future homes to enable the increased demand of homecare.”

The uniqueness of the project is the overall vision and the integration aspect, creating an open and cost-effective system for a safe home environment, where services are governing the requirements of the underlying infrastructure.

Acreo is the project coordinator, a project that will include some 20 companies and public institutions. The project brings together a large number of actors and sectors that typically do not interact; one of the ideas behind the project to exploit this area and this type of cooperation. 

A key part of the project is Acreo's testbed. The testbed is an excellent tool to verify solutions in a real environment involving the end-user. The project can also be seen as a continuation of the Acreo led EU project ALPHA, which generated results within future access and home networking.

The project will run until August 2013.

For more information contact:

Örjan Mattsson project manager: orjan.mattsson [at] acreo.se or phone 070-5932124

Press Contact:

Jenny Sperens, Marketing and Communication Manager 08-632 77 77, jenny.sperens [at] swedish-ict.se

Facts Acreo Broadband Technology

Acreo Netlab is active in the field of Broadband Technology; our activities span core networks through access networks to home networks. We address network design, optical transmission and IP protocols, we measure how networks are used and how network performance influence quality of experience of important services such as video and IPTV. We perform technical research and development; we drive standardization and policy issues as well as analyze business models. 

Acreo researchers are world leading experts in their field. Their services are offered both in long-term research projects and short term consultancy projects to provide solutions to customers in the public sector and industry. The Acreo testbeds offers real life evaluation of network equipment and services with end-user involvement.

Facts Acreo National Testbed

Acreo National Testbed is a meeting place for a wide spectrum of regional, national and international institutions and companies working with research and commercialization of products and services for broadband networks. The testbed is an important part of Acreos innovation system that allows for verification of services and products in a real life environment with end-user interaction.

About Acreo

Acreo is one of Europe's top research companies providing breaking edge results within the field of electronics, optics and communication technologies. Turning academic research into commercial products, Acreo offers value-adding technology solutions for growth and competitiveness in industry and society. The types of assignments are ranging from feasibility studies, long term research projects, prototyping and small scale production, to verification and testing. Acreo also supports small and medium sized companies with technology transfer, business networks and financial advice. Acreo is part of Swedish ICT, and has about 145 employees located in Kista (headquarter), Norrköping and Hudiksvall, in Sweden.

PRESSMEDDELANDE in Swedish

Acreo tar fram säker kommunikationsplattform för framtidens smarta hem och städer

2011-04-06:Dagens bredbandsnät utnyttjas huvudsakligen för de kommersiella triple play tjänsterna Internetaccess, IP-telefoni och IPTV. Nu ser vi hur områden som vård och omsorg, trygghet och larm, fastighetstjänster för energibesparingar och smarta elnät kommer att nyttja bredband och anslutas till olika terminaler i hemmet. Dessa tjänster ställer nya krav på bredbandsnätet och överföringen till och från hemmet. Flertalet av dessa nya krav är kopplade till begreppet säkerhet i form av robusthet, tillgänglighet, sekretess och integritet; där lösningarna samtidigt skall fungera i en öppen multitjänst- och multioperatörsmiljö.

Acreo har blivit beviljade VINNOVA-finansiering för projektet ”Bredbandstestbädd för säker access av samhällstjänster”. Projektet syftar till att ta fram förslag till lösningar för säker access till samhällstjänster både för infrastrukturen dvs fastighetsnät och hemmanät och för systemmiljön samt att verifiera dessa i en testbäddsmiljö.

”Fokus är på området e-hälsa, dvs vård och omsorg. Ur ett samhällsperspektiv, ett oerhört relevant område med tanke på den demografiska förändringen vi står inför. Samtidigt som området e-hälsa spänner upp kravbilden för säkerhet på ett bra sätt och där enkel hantering för slutanvändaren är ett krav” säger Örjan Mattsson, Senior adviser på Acreo och projektledare, och fortsätter ”Utmaningen är att skapa en säker men ändå, ur hanteringssynpunkt, enkel miljö för alla de terminaler och sensorer som kommer att finnas i det framtida hemmet för att möjliggöra kvarboende, vård och omsorg”.

Det unika med projektet är helhetssynen och integrationsaspekten för att skapa en öppen och kostnadseffektiv systemlösning för säker hemmamiljö; där tjänsterna styr kraven på underliggande infrastrukturer.

Acreo leder projektet, som kommer att inkludera ett 20-tal företag och offentliga institutioner. Projektet samlar ihop ett stort antal aktörer och branscher som vanligtvis inte samverkar, vilket är en av idéerna bakom projektet; att exploatera detta område och denna typ av samarbete. En nyckelresurs i projektet är Acreos testbädd. Testbädden är ett utmärkt verktyg för att verifiera lösningar i en verklig miljö som involverar slutanvändaren. Projektet kan även ses som en fortsättning på det Acreo ledda EU-projektet ALPHA som genererade resultat inom framtidens access och hemmanätverk.

Projektet kommer att bedrivas till och med augusti 2013.

För mer information kontakta:

projektledare Örjan Mattsson: orjan.mattsson [at] acreo.se alt. tel.070-5932124.

Presskontakt:

Jenny Sperens, Marketing and Communication Manager 08-632 77 77, jenny.sperens [at] swedish-ict.se

Om Acreo Broadband Technology

Acreo Netlab är verksamma inom området bredbandsteknologi. Verksamheten omfattar allt från bredbandsnät och accessnät till hemmanätverk. Vi arbetar med nätverksdesign, optisk transmission och IP-protokoll, vi mäter hur nätverken används och hur nätverks prestandan påverkar kvalitén hos viktiga tjänster som video och IPTV. Vi utför teknisk forskning och utveckling, driver standardiserings- och policyfrågor samt analyserar affärsmodeller.

Acreos forskare är världsledande inom sitt område. Vi erbjuder tjänster både i form av långsiktiga forskningsprojekt och som kortsiktiga konsultinsatser, och tillhandahålla lösningar för kunder inom offentlig sektor och industri. I Acreos testbäddar utvärderas nätutrustning och tjänster i en verklig miljö tillsammans med slutanvändaren.

Om Acreo National Testbed

Acreos Nationella Testbädd är en mötesplats för ett brett spektrum av regionala, nationella och internationella institutioner och företag som arbetar med forskning och kommersialisering av produkter och tjänster för bredbandsnät. Testbädden är en viktig del av Acreos innovationssystem och möjliggör verifiering av tjänster och produkter i en verklig miljö tillsammans med slutanvändaren.

Om Acreo

Acreo är ett av Europas främsta forskningsbolag inom elektronik, optik och kommunikationsteknik. Genom att omsätta akademisk forskning till kommersiellt gångbara produkter erbjuder Acreo värdeskapande tekniklösningar för tillväxt och konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Uppdragen spänner mellan allt från förstudier, långsiktiga forskningsprojekt, prototyper och småskalig produktion, till verifiering och testning. Acreo erbjuder även stöd till små och medelstora företag genom tekniköverföring, företagsnätverk och finansiell rådgivning. Acreo är en del av Swedish ICT och har cirka 145 anställda med lokalisering i Kista (huvudkontor), Norrköping och Hudiksvall.