Acreo FiberLab i Hudiksvall invigs av Ulrica Messing den 13 september 2001

10 September, 2001 - 18:30

Acreo FiberLab i Hudiksvall invigs av Ulrica Messing den 13 september 2001Inauguration by Gunnar Svedberg, head of Mid Sweden University.

2001-09-10  Acreos nya fiberlab i två våningar om totalt 1900 m2 inklusive renrum om 500 m2 är nu färdigt att tas i bruk.

Laboratoriet är en unik resurs i norra Europa.Det blir tillgängligt för forskare från universitet och högskolor samt institut och industri såväl inom som utom landet. Anläggningen är försedd med den allra modernaste utrustningen för utveckling, tillverkning och karakterisering av specialtyper av optisk fiber för framtida användning inom kommunikations- och sensorområdena. Den totala investeringen hittills motsvarar 30 MSEK i utrustning och 30 MSEK i lokaler och infrastruktur.

Specialfiberområdet är ett internationellt dynamiskt och innovativt teknikområde i mycket stark tillväxt. Många företag i Sverige kommer att bli användare av optofibrer som tillverkare av produkter baserade på optofibrer. Men få, om ens något, företag kommer att vara tillverkare av optisk specialfiber på grund av de höga initialkostnaderna vad gäller kompetens och utrustning. Centret i Hudiksvall för utveckling och småskalig produktion av specialfibrer blir därför en strategiskt mycket viktig tillgång för främst nystartade företag, men även för mer etablerade aktörer, inom den expansiva fiberoptiska marknaden.

Satsningen syftar till att skapa en mycket stark infrastruktur. En fullständig kompetens- och förädlingskedja skall byggas upp av delvis redan existerade länkar inom ett mycket snävt geografiskt område. Viktiga länkar i denna kedja är: akademisk forskning och utbildning (Mitthögskolan - Hudiksvall) – vidareförädling mot fiberoptiska produkter (Acreo, Hudiksvall) - produktion av fiberkablar och fiberkomponenter (Ericsson Network Technologies AB, Hudiksvall), - konsulttjänster inom fiberoptik (OFCON AB, Hudiksvall) - optiska nätverk (Via Futura, Hudiksvalls stadsnät, regionalt nätverk samt Lansenutbildningar) samt teknikerutbildning på postgymnasial och KY-nivå (Lansenutbildningar - Hudiksvall).

Utgångspunkt är den forskningsverksamhet som redan utvecklats vid Acreo, den fiberkabelverksamhet som finns vid Ericsson Network Technologies AB (f d Ericsson Cables AB) i Hudiksvall, samt de existerande forskningsinriktningarna sensorer och materialkemi vid Mitthögskolan.

Planerade aktiviteter inom laboratorietAcreo FiberLab i Hudiksvall ska

 • genomföra avancerade internationella utvecklingsprojekt inom fiberoptik
 • stärka förutsättningarna för att nya företag etableras i anslutning till teknikcentret
 • öka konkurrenskraften för svenskt näringsliv inom fiberoptik

Forskning och utveckling ska genomföras inom följande områden:

 • grundläggande materialteknik för specialfiber
 • utveckling av processteknik för specialfibertillverkning
 • utveckling, tillverkning och karakterisering av specialfiberkomponenter

Engagerade myndigheter, organisationer och företagFörutsättningen för att genomföra detta projekt är den mycket positiva inställning som ett antal finansiärer och teknikpolitiska instanser har till projektet. De mest centrala av dessa omnämns nedan.

Ett fylligare bakgrundsmaterial finns nedan.

För mera information: kontakta

Magnus Breidne, 08-632 77 11 eller Ingmar Höglund, 0650-55 66 02

 Bakgrundsmaterial till pressrelease om invigning av Acreo Fiberlab 

Vad är Acreo?Acreo är ett industriforskningsbolag som ägs till 60 % av en industriförening, Föreningen Mikroelektronisk och Optisk Forskning (FMOF), och till 40 % av IRECO AB, ett holdingbolag skapat av Näringsdepartementet.

Acreo är sedan tidigare lokaliserat till Kista och Norrköping och är landets främsta forskningsbolag inom optik och mikroelektronik med cirka 160 anställda och en omsättning för 2001 budgeterad till 196 MSEK. Huvudinriktningen är att förädla och förmedla forskningsresultat  inom optik och mikroelektronik till näringslivet. Acreos tekniska verksamhetsområden är Bildgenerering, Elektronikbyggsätt, Fotonik, Mikrosystemteknologi, RF och kraftkomponenter, Ytkarakterisering och Systemintegration. Acreo arbetar dessutom  med att förmedla ny teknik till små och medelstora företag. Acreo har personella och tekniska resurser att driva omfattande projekt med inslag av forskning, utveckling, konstruktion och produktion. Uppdragsgivare är allt från privata uppfinnare till internationella storföretag.

Fakta om fiberoptikFiberoptikens utveckling inom tele- och datakommunikationForskningen i världen inom fiberoptik för oss med hög fart mot  ”The Petabit Society”- det informations-samhälle med enorma krav på informationsöverföringskapacitet, som vi kommer att leva i inom de närmaste 20 åren (Peta = 1015). Kapaciteten i de centrala telefoninäten blir av storleksordningen Petabit/s medan kapaciteten per terminal kommer att bli cirka 5 Gbit/s mot idag 50 kbit/s.

Ett av de viktigaste motiven för detta är Internet med tillämpningar som distansarbete, telekonferens, HDTV, telemedicin etc. Detta kräver fiberkablar och en lång rad komponenter som helt, eller delvis, utgörs av optiska fibrer, eller som är kompatibla med fiberoptik.

En viktig klass av opto-komponenter (vilka Acreo arbetar och avser att fortsätta arbeta med) baserar sig på optiska fibrer med skräddarsydda materialkombinationer, dopningsprofiler och geometrier samt inkluderande av små strukturer inne i själva fibern, fibergitter samt fotoniska bandgapsstrukturer.

Fiberoptikens utveckling inom smarta materialI smarta material  liksom smarta strukturer (exempelvis flygplan, broar, hus, vägar, kraftverk och dammar) blir optiska fibrer materialets eller strukturens ”nervsystem” som ger information om väsentliga fysikaliska och kemiska parametrar.

Detta ställer krav på säker funktion i krävande miljöer samt kompatibilitet med det material fibrerna är fästade på eller inbäddade i. För att bygga in intelligens i en komplex struktur krävs distribuerade sensorer som mäter flera parametrar över en stor area.

Dessa krav leder till valet av en fiberoptisk systemlösning då optiska fibrer har en oöverträffad bandbredd, kan utstå mycket höga temperaturer i kemiskt och biologiskt krävande miljöer, möjliggör distribuerade sensorer och multiplexering, samt är små och lätta. Detta är den andra huvudtyp av fiberoptiska lösningar som Acreo arbetar och kommer att arbeta med.

Fiberoptisk infrastruktur i SverigeFörstärkning av forskningen i fiberoptik – främst vad avser de material-teknologiska aspekterna - krävs för vidareutveckling av fiberoptiken i Sverige och för genomförandet av avancerade tillämpade forskningsprojekt Forskning kring fiberoptik i Sverige idag försigår väsentligen vid KTH, CTH och Acreo. Endast Acreo har möjlighet att tillverka optiska fibrer och fibergitter.

Under en längre tid har ett nära samarbete Mitthögskolan och Acreo i form av en Graduate School of Fibre Optics diskuterats. I och med att Acreo bygger ett nytt fiberlab i Hudiksvall och får stöd från bl.a. IRECO och EU Mål2 kan nu denna företagsforskarskola realiseras.

Vidare har Lansenutbildningar i Hudiksvall under några år bedrivit utbildning inom fiberoptik på postgymnasial nivå. Denna utbildning kommer att flyttas till Acreo FiberLab under hösten 2001.

Fiberoptik hos AcreoAcreo satsar på att bli världsledande inom specialfiberkomponenter, vilka är på väg att bli nyckelkomponenter i framtidens informationssystem. I och med Acreos etablering av ett fiberoptiskt laboratorium i Hudiksvall finns goda möjligheter för ett fruktbart samarbete mellan Acreo, Lansenutbildningar i Hudiksvall , Mitthögskolan och det lokala näringslivet. Avsikten är att genom gemensamma FoU- och utbildningsprojekt på sikt skapa nya arbetstillfällen via tillverkning av nya opto-produkter hos befintliga eller nyetablerade företag. Den utbildning inom fiberoptik, som skall uppstå ur samarbetet mellan Mitthögskolan, Lansenutbildningar och Acreo är betydelsefull för den industriella infrastrukturen.

Acreo har utvecklat specialfiber och specialfiberkomponenter sedan början av 1990-talet. Det nya laboratoriet i Hudiksvall markerar början av en era med betydligt större satsningar på fiberoptik inom Acreo. Syftet är bl.a. att utveckla och framställa fiber som klarar logiska operationer som t.ex. modulering, switchning och filtrering i fotondomänen. Helt optiska komponenter reducerar behovet av dyrbar och hastighetsbegränsande konverteringar mellan den optiska och elektroniska domänen.

För Acreo FiberLab finns följande mål uppsatta:

 • Hösten 2001 – öppnande av Acreo FiberLab i Hudiksvall 
 • Hösten 2001 – start av utbildning av nätinstallatörer och planerare i Lansenregi
 • Hösten 2001 – start av minst två större forskningsprojekt
 • Hösten 2002 – Minst fyra läromedel anpassade för grundutbildning i Lansenregi har färdigställts 
 • Hösten 2002 – Utbildningslaboratoriet färdigställt
 • Hösten 2002 - introduktion på Mitthögskolan-Hudiksvall av nya högskolekurser inom grundutbildningen, relaterade till fiberoptik och optisk kommunikation 
 • Hösten 2002 - etablering vid Mitthögskolan-Hudiksvall av en Graduate School of Fiber Optics 
 • Hösten 2003 - förstärkning vid Mitthögskolan-Hudiksvall av existerande sensorforskning med kompletterande arbete med fiberoptiska sensorer
 • 2004 - uppbyggnad på Mitthögskolan-Hudiksvall av en ny forskningsinriktning, glasets kemi - en för Sverige unik professur, med tillämpning främst för optiska fibrer, men även inom elektronik och mikromekanik.
 • 2005 - Acreo ska totalt inom fiberoptik omsätta 35 MSEK och engagera 30 forskare och tekniker
 • 2005 - tre nya företag har skapats/etablerats i Hudiksvallsregionen som följd av den gemensamma satsningen

Engagerade myndigheter, organisationer och företagFörutsättningen för att genomföra detta projekt är den mycket positiva inställning som ett antal finansiärer och teknikpolitiska instanser har till projektet. De mest centrala av dessa omnämns nedan.

 • Knut och Alice Wallenberg stiftelseHar beslutat om bidrag med 15 MSEK för utrustning. Medlen disponeras fritt till och med år 2003.
 • Vinnova (f d Nutek)Den första studie kring Sveriges infrastruktur inom fiberoptik finansierades av Vinnova. Vinnova/Nutek är intresserat av att stödja den nu föreslagna satsningen genom att möjliggöra för små företag att utnyttja fiberdragningsfaciliteten samt i ett inledningsskede stödja avknoppningar.
 • Hudiksvalls kommunHudiksvalls kommun har ett stort intresse av att utvecklingsresurser för fiberoptik etableras i Hudiksvallsområdet. I samband med andra satsningar som kommunen gör inom bredbands-området och mekatronik är en etablering av Acreo av stort intresse för kommunen för att förstärka infrastrukturen hos det lokala näringslivet. Kommunen har avsatt 4.5 MSEK för år 2000 och 3.0 MSEK för år 2001
 • HNA (sedan 2001-01-01 del av Hudiksvalls företagsarena)HNA, med huvudaktivitet att stimulera och stödja näringslivet i Hudiksvalls kommun, har finansierat det s.k. Infocom-projektet med Ingmar Höglund som projektledare. Detta projekt har sedan våren 2000 varit en del i Acreo-projektet ”Fiberoptik för framtidens informations-samhälle”. HNA har stöttat projektet med 267 kSEK/år under 2000-2001
 • Länsstyrelsen GävleborgLänsstyrelsen i Gävleborgs län har ett med Hudiksvall sammanfallande intresse. Man har avsatt 4.5 MSEK för 2000. Beslut om ytterligare medel tas årsvis.
 • MitthögskolanMitthögskolan har visat stort intresse av att få nyttja Acreo FiberLab i Hudiksvall, dels som en del i satsningen på en Graduate School of Fiber Optics (GSFO), dels för specialkurser som kan ingå i det magister-program, som är under uppbyggnad. Den forskning inom materialkemi respektive om sensorer, som ryms under Mitthögskolans plattformar, kommer också att dra nytta av teknikcentrets resurser.
 • KK-StiftelsenKK-stiftelsen  har som ett av sina huvudmål att stärka de regionala universiteten och med engångsinsatser initiera förnyelse. Den har uttryckt sitt stora intresse för att se ett närmare samarbete mellan Mitthögskolan och Acreo vad gäller projekt inom fiberoptik. KK-Stiftelsen har för åren 2001-2002 beslutat stödja ett projekt om optiska fiberförstärkare med 3.2 MSEK.
 • IRECOIRECO Holding AB är ett holdingbolag skapat av Näringsdepartementet (majoritetsägare; 55 %) och KK-Stiftelsen (45 %). En av IRECOs huvuduppgifter är att förändra och förstärka den existerande industriforskningsstrukturen i vilken Acreo är en del, som ett s k industri-forskningsinstitut. IRECO har för år 2001 och 2002 beslutat stödja uppbyggnaden av ett nära samarbete mellan Acreo och Mitthögskolan med 6.5 MSEK. Vidare erhåller Acreo medel för utveckling av ny kompetens. Totalt utgör detta 27 MSEK under åren 2000-2002. Av dessa har Acreo avsatt 8.4 MSEK för forskning kring fiberoptik och därav  avses 2 MSEK att investeras i utrustning vid etableringen av Acreo FiberLab i Hudiksvall.
 • Ericsson Network Technologies AB ( f.d. Ericsson Cables AB )Ericson har visat ett mycket stort intresse för den utökade aktivitet Acreo planerar.  Man ser ett stort behov av att bättre kunna följa den snabba utveckling inom fiberområdet som nu tagit fart. Ericsson Network Technologies bidrar med totalt 30 MSEK till satsningen (under 2000-2002 ), främst i utrustning och FoU-projekt. Därutöver bidrar de med ett dragtorn, värde c:a 2 MSEK.