eHälsa i hemmet - en innovationsagenda med individen i fokus

13 December, 2013 - 10:28

Redan idag är Sveriges äldrevård och vård på distans förebilder för andra länder. Sverige har möjlighet att ytterligare förstärka den rollen och öppna upp en helt ny marknad för tjänster och produkter. För att ta vara på den möjligheten krävs en kraftsamling. Nu har ett konsortium bildats som samlar aktörer i hela omsorgskedjan och under 2014 ska en strategisk innovationsagenda formuleras. Målet är att ge individen, oavsett ålder, möjlighet att under trygga förhållanden få åldras i hemmet och bo kvar hemma om man blir sjuk.

En ökande och åldrande befolkning tillsammans med en snabb utveckling av ny kunskap och teknologi för upptäckt och behandling av sjukdomar ökar kraven på användarnas egen kontroll och behandling samt på god livskvalité vid alla åldrar, för såväl friska som sjuka. Behovet av fortsatt effektivisering hos vård- och omsorgsgivare kräver både modifierade processer och ett väl utvecklat IT- och teknikstöd. Utveckling av produkter och tjänster för omsorg och vård i hemmet är en fundamental möjliggörare för att möta dessa utmaningar.

”eHälsa är ett område som kommer att driva utvecklingen inom vård och omsorg och där informations- och kommunikationsteknik kommer att spela en avgörande roll” säger Per-Olof Sjöberg, initiativtagare till agendan och affärs- och innovationsområdeschef på Swedish ICT. ”I Sverige har vi alla förutsättningar att ännu kraftfullare än idag driva utvecklingen inom området och det känns otroligt bra att nu ha samlat en grupp där vi kan arbeta med hela kedjan från patient till vårdgivare och från brukare till omsorgsgivare, med utgångspunkt från att vård och omsorg sker i hemmet.”

Agendans fokus är individen och i arbetet med att formulera strategin kommer flera perspektiv att ingå:

  • Den boendes behov med avseende på integritet, trygghet, säkerhet och ökad livskvalitet.
  • Anhörigas möjlighet till bättre kontakt och tillgång till information och större delaktighet i vården och omsorgen av den hemmaboende
  • .Professionens behov av stöd i sina arbetsprocesser vad gäller informationsutbyte och enkelhet i samverkan med befintliga IT-stöd.
  • Industrins behov av långsiktighet, öppenhet och standarder för att kontinuerligt våga satsa på att ta fram nya och förbättrade tjänster i takt med teknikens utveckling.

Arbetet kommer att ledas av Swedish ICT, en grupp av fyra forskningsinstitut inom informations- och kommunikationsteknik. I projektgruppen ingår Swedish Medtech, IT- och Telekomföretagen, eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet i Kalmar, Hälsans Nya verktyg, SP, KTH, Umeå Universitet Inst. för samhällsmedicin & rehabilitering enheten för geriatrik, Sveriges kommuner och landsting (SKL) Region Skåne, Norrbottens läns landsting, Västerås Kommun, Region Västerbotten, Karolinska Universitetssjukhuset, Olivia, Humana, Tieto, HealthPump, IBM, CareTech, och TeliaSonera.

Agendan är en del i regeringens satsning på strategiska innovationsområden. Bakom denna satsning står VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Kontakt: Per-Olof Sjöberg, Affärs- och Innovationsområdeschef Swedish ICT
Tel.: 070-519 04 91
Email: per-olof.sjoberg [at] swedishict.se

Om Swedish ICT

Swedish ICT är en grupp av världsledande forskningsinstitut inom Informations- och kommunikationsteknik och består av Acreo, SICS, Interactive Institute och Viktoria. I samverkan med industri och offentlig sektor omsätter vi forskningsresultat till innovativa produkter och tjänster. Vi erbjuder både specifik expertis och gränsöverskridande lösningar; från sensorer och aktuatorer, kommunikation och dataanalys till visualisering, interaktionsdesign och utveckling av nya affärsmodeller och tjänster.

Swedish ICT ägs till 60 procent av svenska staten genom RISE samt till 40 procent av två intressentföreningar med medlemsföretag från näringslivet. Koncernen har ca 400 medarbetare och en omsättning på 444 MSEK (2012). Huvudkontoret ligger i Kista med verksamhet i Eskilstuna, Göteborg, Karlstad, Hudiksvall, Kista, Linköping, Lund, Norrköping, Piteå, Umeå, Uppsala och Västerås.