Rapport till Socialstyrelsen om välfärdsteknik i Sverige för nerladdning här

30 January, 2015 - 15:14

SICS Swedish ICT presenterar rapport till Socialstyrelsen

Lägesrapport om välfärdsteknik

I framtiden kommer den som är kroniskt sjuk att få mycket mera vård och omsorg i det egna hemmet. Med hjälp av digital teknik kommer vi enkelt att kunna hålla daglig kontakt med såväl vårdgivare som anhöriga och få mobilt trygghetslarm och hälsoövervakning som följer oss i vardagen.

Socialstyrelsen har uppdragit åt SICS Swedish ICT att beskriva nuläget i Sverige med utnyttjandet av sk välfärdsteknik för vård och omsorg. I uppdraget ingick att undersöka förutsättningarna för att införa tekniken på bred front i kommunerna.

Rapporten innehåller

Nulägesbeskrivning: Marknadsutvecklingen och hur långt kommunerna kommit vad gäller digitala omsorgstjänster och trygghetslarm.

Omvärldsanalys: Internationella trender, hur långt man kommit i Europa.

Framtidsvision: Vad det är vi vill uppnå för att få effektivare kommuner och högre livskvalitet för en åldrande befolkning.

Förslag på åtgärder: Vilka problemområden vi måste vi ta itu med för att kunna utnyttja teknikutvecklingen.

I uppdraget från Socialstyrelsen har trygghetslarmen en framträdande roll. Eftersom trygghetslarmen bör integreras med en framtida helhetslösning beskriver SICS de digitala trygghetslarmen som första steget till digitaliserade omsorgstjänster och vad som bör beaktas i denna utveckling.

SICS förslag på åtgärder innehåller

Lösningar för att öka livskvaliteten för brukare/patient, bl a:

  • Standardplattformar i hemmet
  • Stöd till anhöriga att delta
  • Mobila larmlösningar utanför hemmet

Lösningar för bättre resursutnyttjande i kommunerna, bl a:

  • Incitament att införa nya digitala lösningar
  • ”App store” för kommunala tjänster
  • Kompetenslyft för personal

Lösningar för innovation i näringslivet, bl a:

  • Öppna lösningar och tydliga konkurrensgränssnitt som släpper in nya innovativa aktörer

Kontakta gärna:

Per-Olof Sjöberg, chef för Digital Health Lab på SICS Swedish ICT och chef för affärs- och innovationsområdet eHälsa på Swedish ICT.

pos [at] sics.se
tel 070 519 04 91

Ladda ner rapporten här.