STREAM fortsätter utveckla verktyg för effektivare industri

20 November, 2014 - 11:38

Industrin går in i en ny fas som drivs av kostnadseffektiva metoder för att analysera och använda de enorma mängder data som genereras från sensorer och mätningar av system och processer.
Forskningsprojektet STREAM ska påskynda spridningen av ny teknik som bygger på informationsanalys genom att fokusera på industriell automation och drivsystem.

STREAM startade under 2012 som ett samarbete mellan industriföretag och forskningsparter. Projektet går nu in i steg tre med målet att tillsammans ta fram en verktygslåda för industriellt effektivare industri. Tre fallstudier inom industrin har utförts och i projektets tredje fas kommer vi se närmare på hur dessa kan sammankopplas för att lösa industriella problem. Projektet kommer även undersöka nya affärsmodeller för informationsbaserade tjänster och produkter inom automation som verktygslådan kan utmynna i.

”Genom tre industridemonstratorer kommer STREAM visa hur informationsbaserade tjänster och produkter direkt kan öka konkurrenskraften för svensk industri. ”
Markus Bohlin, projektledare STREAM

”Via STREAM kommer vi att bättre kunna skapa nya och förfinade funktioner som effektiviserar våra processer och skapar den nödvändiga informationsinfrastrukturen för att överföra och analysera datamängderna från de signaler och mätvärden som genereras i våra system. Med kunskap från STREAM öppnas möjligheter till effektivare projektgenomföranden samt att vi kan erbjuda våra kunder nya tjänster och tilläggsfunktioner.”
Magnus Forsén & Christer Holmberg – Bombardier Transportation

”Snabb och effektiv dataanalys innebär att stora effektivitetsvinster kan erbjudas inom drift och underhåll. Terminalens produktivitet kan optimeras och med omfattande beslutsstöd till drift och underhållspersonal göras mer robust och mindre beroende av enskilda personers erfarenhet och kunskapsnivå. ABBs koncept för överordnad styrning och kontrollrum för container-terminaler kommer nu att baseras på resultat från STREAM projektet. Detta säkerställer att vi kan visa kundfördelar på terminalstyrningsnivån som är avgörande i beslut om val av leverantör för terminalautomation.”
Uno Brynfors – ABB Cranes

”Energiförbrukningen för en ugn i stålindustrin är i 100-miljonersklassen per år. Prevas bedömer att STREAM kan möj-liggöra energibesparingar mellan 5-20 % genom bättre prognoser och erbjuda värdebaserade affärsmodeller. Detta skulle innebära en kostnadsbesparing på 5-20 miljoner per år. I Sverige finns det mellan 5-10 ugnar där detta kan vara aktuellt inom ett fåtal år, i Europa finns potential till ett 50-tal olika projekt. Sammantaget har STREAM därigenom potential till effektivisering motsvarande hundratals miljoner kronor per år i direkta energibesparingar.”
Roger Keller – Prevas

För mer information, kontakta gärna:
Markus Bohlin
Projektledare STREAM, SICS Swedish ICT
markus.bohlin [at] sics.se
+46 8 633 16 11

STREAM är ett VINNOVA-finansierat utmaningsdrivet innovationsprojekt, som syftar till att skapa nya och konkurrenskraftiga automationslösningar baserade på avancerade IT och kundanpassade affärsmodeller. STREAM leds av SICS Swedish ICT. Kärnpartners är Mälardalens högskola, Blue Institute, ABB AB, Addiva, Atlas Copco, Bombardier och Prevas. Stödjande partners är Mälarenergi, Trafikverket, Eduro och Volvo CE. Ett flertal andra organisationer ingår i referensgruppen.