Swedsoft debatterar i Ny Teknik: Debatt: Vassare mjukvara ödesfråga för Sverige

29 April, 2010 - 13:47

Svenskar är bra på att använda it, men vi blir bara sämre och sämre på
att utveckla it. Industrins investeringar i programvara hamnar
utomlands. En oroande utveckling tycker veckans debattörer.

Sverige ser sig gärna som en framstående IT-nation, men en närmare granskning
av siffrorna i olika rankningar avslöjar att det Sverige och svenskarna
framför allt är duktiga på är att använda IT. Vad gäller utvecklandet av
IT-produkter och -tjänster är situationen dystrare. I den senaste
undersökningen av den globala IT-industrin från The Economist Intelligence
Unit (Benchmarking IT-industri Competitiveness 2009) halkar Sverige ned från
plats 4 till plats 9 när det gäller FoU och från plats 12 till plats 16 på
listan över kompetensutveckling inom IT.

Det är en oroväckande utveckling med tanke på den växande andelen mjukvara i
svenska industriprodukter. En färsk studie från Swedsoft om
mjukvaruutvecklingen i FoU-intensiva företag som exempelvis Ericsson, Saab
och ABB visar häpnadsväckande fakta:

• I Sveriges mest FoU-intensiva storföretag utgör mjukvara 60 procent av de
totala investeringarna i produktutveckling.

• De totala mjukvaruinvesteringarna i svensk industri beräknas till 60
miljarder kronor årligen.

• Nästan alla företag anger att mjukvaruinnehållet i produkterna har ”ökat
väsentligt” de senaste fem åren.

• Hela 55 procent av företagens mjukvaruinvesteringar läggs idag i Sverige.

Den stora utmaningen i att förstå omfattningen av programvara i vår vardag är
att den i huvudsak är dold ”under skalet” på avancerad utrustning och är en
kritisk komponent i stort sett alla mer komplicerade industriprodukter, från
mobiltelefoner till personbilar.

Ur detta perspektiv är det alarmerande att många svenska industriföretag
lägger allt fler avancerade uppgifter utomlands. Idag, när företagen inte
bara säljer globalt utan även stora delar av ägarna, styrelsen och
ledningsgruppen är utländsk, är det långt ifrån självklart att avancerade
uppgifter som mjukvaruutveckling ska utföras i Sverige.

Konkurrensen om stora utvecklingsprojekt är redan hård. Och den kommer att
hårdna ytterligare. Länder som för bara ett par decennier sedan associerades
med underutvecklade jordbruk, är idag potentiella FoU-center för svenska
högteknologiska företag.

Att ledande svenska industriföretag fortsätter att lägga en väsentlig del av
mjukvaruutvecklingen i Sverige bör mot denna bakgrund inte bara vara ett
viktigt mål för nationell FoU-politik, det är även viktigt för Sveriges
framtid som kunskapsnation.

För att Sverige inte ska tappa sin fortfarande starka position inom
mjukvaruutveckling krävs följande:

• Vinnova och statliga forskningsstiftelser måste anslå pengar som är riktade
till forskning och kunskapsöverföring kring storskalig mjukvaruutveckling
för att stödja svenskt näringsliv. Svenskt spjutspetskunnande i
mjukvaruutveckling måste ses som ett mål i sig, idag ses mjukvaruutveckling
nästan alltid som ett medel för att uppnå andra mål.

• Näringsminister Maud Olofsson bör initiera ett nationellt program med målet
att göra svensk mjukvaruutveckling minst tio gånger så effektiv som idag. I
viktiga konkurrentländer inom mjukvaruutveckling, som Indien och Kina,
koordineras insatser mellan olika företag och mellan universitet och
näringsliv, med målet att lyfta hela landets kompetens inom området. Sverige
måste skaffa sig mekanismer som skapar incitament för företag att stödja och
nyttiggöra mjukvaruforskning. Ett nationellt program för mjukvaruutveckling
skulle betala sig snabbt.

• Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz bör ge universitet och
högskolor incitament att samverka mer sinsemellan och med näringslivet inom
mjukvaruforskningen. Om högskolorna i högre utsträckning än idag samverkar
med näringslivet regionalt och får förutsättningar för samverkan i
nationella nätverk genom t.ex. forskarskolor kan mjukvarukompetensen i
Sverige som helhet stärkas.

Christer Bengtsson

Director Swedsoft

Anne-Marie Fransson

Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen

Anders Narvinger

VD Teknikföretagen

Ulf Bengtsson

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Peter Bergh

VD Föreningen Svensk Programvaruindustri

Se artikeln i Ny Teknik.