Unique national datacenter is built for cloud and big data research

23 June, 2015 - 19:00

På svenska nedan!

SICS Swedish ICT and Luleå University of Technology now start building a national large-scale datacenter for research and innovation in the area of Big data and cloud, key components in the digitalization of industries and society. The facility with the name SICS ICE (Infrastructure and Cloud datacenter test Environment), is built in Luleå during the fall.

 

 

SICS Swedish ICT, in partnership with Luleå University of Technology, now starts the first phase of the national large-scale datacenter facility for testing and experimentation of big data and cloud technologies. The datacenter is known by the name SICS ICE (Infrastructure and Cloud datacenter test Environment). The objective of the project is to support all universities and industry in Sweden with a large-scale datacenter infrastructure and cloud facility for research, test and demonstration. The city of Luleå, the county council and the county administrative board of Norrbotten are supporting the initiative.

Facility for research and experiment

High performance and energy efficient software, hardware and infrastructure technologies are needed for sustainable growth. Increased competence and number of resources are needed in a growing industry leading to a need for increased and improved research and innovation. Top-level international research needs improved conditions for large-scale experiments of infrastructure and cloud technologies

An unique experimental facility is a basic condition to enable establishment of Sweden as a long-term leading nation of digitalization, operations of datacenters, product and service innovation, national industry growth and increased competence.

Background

The ongoing digitalization of our industries and society, the new industrialization phase, relies on a couple of fundamental areas like data collection (IoT), networking (5G), data processing (Cloud), and knowledge extraction (Big Data). A common component is the datacenter infrastructure.

Because of the increasing digitalization (growth of ICT use) the amount of data and data processing increases. It requires establishment of a large amount of new data centers world-wide until 2020. The data is handled in super large (web-scale IT) datacenters with advanced data processing software and hardware supported by a sophisticated energy supply system.

The unique Swedish conditions, for example fiber capacity, positive energy balance and hydropower in the north and a cold climate, can be used for sustainable operations of these datacenters for global needs. Sweden can build a large national industry for datacenter operations i.e. a home market. Based on this home market our Swedish companies can build a strong export industry of datacenter infrastructure as well as Big Data and web application products and services.

Please contact

Tor Björn Minde, project manager

SICS Swedish ICT
tor.bjorn.minde [at] sics.se
 

Photo: Joakim Syk, Creative Commons

 

Unikt nationellt datacenter byggs för Big Data-forskning

SICS Swedish ICT och Luleå tekniska universitet har beslutat påbörja första fasen av ett nationellt storskaligt datacenter för forskning och innovation inom Big data och molnområdet, nyckelkomponenter i digitaliseringen. Datacentret, som kallas SICS ICE, är på ca 300 KW med ett 20-tal racks och 300 servrar. Anläggningen börjar byggas i Luleå i början av hösten.

Nu startar SICS Swedish ICT, i partnerskap med Luleå tekniska universitet, första fasen av den nationella storskaliga datacenteranläggningen för test och experiment av moln och big data teknik som planerats en tid. Datacentret går under arbetsnamnet SICS ICE (Infrastructure and Cloud datacenter test Environment). Syftet är att stödja alla universitet och industriföretag i Sverige med en anläggning för forskning, test och demonstration av infrastrukturprodukter och molntjänster och alla aspekter av dataanalys. Luleå kommun, länsstyrelsen och landstinget i Norrbottens län är med och stödjer satsningen. Den första fasen innebär en tillfällig lösning i befintlig byggnad för att komma igång så snabbt som möjligt.

Forsknings- och experimentanläggning

För en hållbar framtid och tillväxt behövs högpresterande och energieffektiva teknologier. Ökad kompetens behövs i en växande industri och svensk forskning och innovation på internationell toppnivå behöver ökade förutsättningar för storskaliga experiment i en miljö som kan anpassas efter varierande behov.

– Datacentret kommer att ha en avgörande betydelse för Sveriges konkurrenskraft på digitaliseringsområdet, säger Christer Norström, CEO SICS Swedish ICT.

En världsunik experimentanläggning är en grundförutsättning för att etablera Sverige som ledande nation på lång sikt för digitaliseringen, drift av datacenter, nya produkter och innovationer, växande nationell industri och ökad kompetens.

Bakgrund

Den pågående digitaliseringen av våra industrier och samhälle, nyindustrialiseringen, bygger på ett antal fundamentala områden som datainsamling (IoT), datanätverk (5G), databehandling (Cloud), och kunskapsextrahering (Big Data). En gemensam komponent är datacenterinfrastrukturen.

Mot bakgrund av denna ökade digitaliseringen (IKT användning) ökar mängden data och behovet av databehandling dramatiskt. Det medför en etablering av en stor mängd nya datacenter globalt fram till 2020. Data hanteras i superstora datacenter med avancerad databehandling, mjuk- och hårdvara, stödda av sofistikerade energiförsörjningssystem.

De unika svenska förutsättningarna t.ex. bredbandskapacitet, positiv energibalans och vattenkraft i norr samt kallt klimat, kan användas för hållbar drift för dessa datacenter för globala behov. Sverige kan bygga en stor nationell industri för datacenterdrift d.v.s. en hemmamarknad. Baserat på denna hemmamarknad kan svenska bolag utveckla en stark exportaffär av infrastruktur och IKT produkter och tjänster för data-center, moln och Big data.

_________________

Kontakta gärna Tor Björn Minde, projektledare
SICS Swedish ICT
tor.bjorn.minde [at] sics.se, 070-624 29 59
 

Foto: Joakim Syk, Creative Commons