Vi ökar innovationsförmågan i det dagliga arbetet

20 April, 2017 - 13:40

Det är viktigt för svenska organisationer att hålla sig konkurrenskraftiga på en konstant föränderlig internationell marknad. När innovation genomsyrar organisationen uppmuntras anställda till individuell kompetensutveckling, att kontinuerligt ifrågasätta, ta sig tid till reflektion samt experimentera med nya arbetssätt som kan resultera i nya interna processer, produkter, tjänster eller affärsmöjligheter.  

Nina Bozic Yams, projektledare och forskare på RISE SICS Västerås och vid Mälardalens högskola, menar att ett sätt att konkurrera på den internationella marknaden är genom att låta innovation bli en del av organisationens DNA. Nina driver projektet Innoday, ett forskningsprojekt där fem organisationer baserade i expectrums lokaler arbetar tillsammans för att öka innovationsförmågan individuellt, hos sitt team samt hos expectrum som plattform. Innoday består av tre nyckelaktiviteter. I den första aktiviteten deltar organisationerna i workshops, experimenterar i sitt dagliga arbete samt reflekterar både individuellt och i grupp. Den andra aktiviteten är en interaktiv utställning om innovationsarbete i vardagen uppbyggd av konstnärer och deltagare i projektet. Konstnärerna kommer kontinuerligt tillbringa tid på expectrum för att hämta inspiration samt för att på olika sätt utmana deltagarna. Den första av fem konstnärer, Dejan Srhoj, en dansare och koreograf från Slovenien, har utmanat deltagarna att involvera kroppen i det dagliga arbetet på olika sätt. Projektet avslutas sedan med den tredje aktiviteten där man sammanfattar resultat och praktiska verktyg som stimulerar innovation i vardagen i en bok.

”I västvärlden, där en uppdelning mellan kropp och sinne är ett utbrett förhållningssätt, framför allt i arbetslivet, lägger vi fokus på våra kognitiva förmågor. Eftersom vi är våra kroppar är det är viktigt att hitta kopplingen till kroppen och kroppens potential samt att vi lär oss hur vi kan använda vår intuition, känslor, sinnen, fantasi och visdom i kroppen som ett stöd i innovationsprocesser. Det innebär att vi behöver förändra vår utifrån-in-logik där allt börjar med externa mål och förväntningar och istället arbeta med ett inifrån-ut tillvägagångssätt där det finns en balans mellan våra behov och externa förväntningar i vårt arbete. I projektet har vi utmanat oss själva att bli mer medvetna om det och utforskar hur vi kan vara mer närvarande och använda våra kroppar i relation till rum, tid och människor för att på nya sätt skapa en mer meningsfull och innovativ arbetsmiljö. Som ett resultat kan jag se att deltagarna har börjat ifrågasätta befintliga arbetssätt, provar och hittar nya sätt att tänka och arbeta tillsammans som skapar mer värde för dem.”
Nina Bozic Yams, projektledare, RISE SICS Västerås.

Genom att inledningsvis fokusera på individen ökar den grundläggande förståelsen för innovationsarbete innan det gemensamma arbetet inleds. När deltagarna vände blicken inåt blev flera medvetna om destruktiva vanor och bromsklossar, de fick utmana sig själva att arbeta annorlunda och därmed bli mer innovativa i vardagen. Ett arbetssätt eller en mötesform som varit självklar tidigare uppmuntrades att ifrågasättas och eventuellt förändras för att på bästa sätt möta syftet och stimulera kreativitet.

”Under Innoday har jag insett att mina dagar och arbetsuppgifter har sett ungefär likadana ut under en lång tidsperiod utan att jag egentligen reflekterat över om det är det bästa sättet. Jag har därför schemalagt reflektionstid i 10 minuter varje dag för att säkerställa att jag reflekterar över mina arbetsuppgifter och över hur de kan förändras och förbättras. Det är utmanande men definitivt nyttigt!”
Björn Löfvendahl, RISE SICS Västerås

De deltagande organisationernas arbetsplats är expectrum, en arena för innovation och utveckling. Genom Innoday arbetar deltagarna över organisationsgränser för att skapa ett innovativt klimat och en ökad gemensam innovationsförmåga på den gemensamma arbetsplatsen. Målet med projektet är att utveckla, testa och sprida forskningsbaserad kunskap och innovationsverktyg i vardagen. Genom Innoday förväntas de deltagande individerna och organisationerna få ökad kompetens om innovationsarbete, inspiration till nya arbetssätt samt verktyg som främjar innovationsförmågan i det dagliga arbetet.

”Vi är intresserade av att se hur expectrum kan vara en plats där kulturen hos alla deltagare kännetecknas av nyfikenhet, tillit och kommunikation med varandra. Vi tror att det leder till att vi möjliggör tvärfunktionella samarbeten, gränsöverskridande idéer utanför organisationsgränserna och utvecklar ett ambassadörskap hos alla som vistas på expectrum; vi vill att alla ska vara medskapare. Det stärker Västerås som en innovativ stad!” 
Lisa Kilestad, expectrum.

Genom att innovation blir en naturlig del av det dagliga arbetet kommer deltagarna ha roligare på jobbet och utveckla sin individuella potential och skapa ett tillåtande klimat i teamet vilket gör att de mår bättre. De kommer också bli bättre på att planera sin tid och använda den mer effektivt vilket gör att de kan prioritera tid till strategiskt och kreativt arbete som kan förbättra organisationens processer samt upptäcka nya affärsmöjligheter.

De fem deltagande organisationerna i Innoday är RISE SICS Västerås, Automation Region, Kulturstiftelsen Arty, Västerås marknad och näringsliv/expectrum och Västerås Science Park. Projektet finansieras av Vinnova. 

 

Kontaktperson:

Nina Bozic Yams
Projektledare och forskare inom innovation och design
nina.bozic [at] ri.se">nina.bozic [at] ri.se
073 662 09 62