ProjectAnotobanken - Banktjänster med digital penna och papper

Anotobanken - Banktjänster med digital penna och papper

 

För äldre och personer med olika funktionshinder kan användning av datorer och Internet för exempelvis myndighetskommunikation och betalning av räkningar erbjuda stora hinder. Samtidigt som banker, myndigheter och andra serviceorgan försöker vinna kostnadsbesparingar genom att ersätta personliga kundmöten med tekniska möten av olika slag, blir det allt mer komplicerat för utsatta grupper att genomföra vardagliga uppgifter av typen att uträtta post- och bankärenden.

Vi vill i projektet undersöka en ansats till att förenkla tillgången till e-tjänster genom användning av digital penna och ”elektroniskt” papper, som kommunicerar via mobiltelefon. Denna lösning erbjuder både ett mycket naturligt sätt att interagera med IT-baserade tjänster och en robusthet i att papper alltid finns tillgängligt som lokal dokumentation. Konkret vill vi undersöka möjligheten att erbjuda betalningstjänster genom användning av avier tryckta på s.k. Anotopapper. Genom att skriva på avierna med en Anotopenna med telefonförbindelse, kan transaktioner genomföras utan att man som användare behöver hantera någon komplicerad teknisk utrustning. Tanken är också att för berörda grupper kunna kombinera ett erbjudande av stöd för banktjänster med digital penna och papper, med andra tjänster som för närvarande utvecklas baserade på samma teknik, t ex för hemsjukvård och hemtjänst.

Projektet är avslutat, men vi arbetar vidare både med digitalpenntekniken ochmed att tillgängliggöra Internetbank och andra tjänster som kräver e-legitimation för äldre och andra med som idag står utanför Internet.