ProjectBeställarforum i Östergötland – gemensam satsning på digitala lösningar till vård och omsorg

Business Areas
Competence Areas at RISE ICT
Beställarforum i Östergötland – gemensam satsning på digitala lösningar till vård och omsorg

Regionala aktörer i Östergötland har under tio år satsat på och varit delaktiga i VINNVÄXT-inititativet Hälsans nya verktyg. Detta projekt avslutades 2014-12-31. Baserat på erfarenheter från tidigare samverkan genom Hälsans nya verktyg har Region Östergötland tillsammans med Linköpings kommun och Norrköpings kommun beslutat att från och med 2015 gemensamt fortsätta att driva utvecklingen av ny kunskap och nya lösningar inom området distribuerad vård och omsorg. Det uttalade gemensamma syftet är regional tillväxt i form av fler och växande företag i regionen inom området.

Därför har konstellationen Beställarforum skapats där parternas mål är att fortsätta att utveckla Östergötland som en region med en stark nationell och internationell ställning inom området distribuerad vård och omsorg.

SICS Swedish ICT:s unika kompetens ska utvecklas bland annat genom att koncentrera arbetet inom några profilområden. Forskning och andra uppdrag ska så långt som möjligt vara relaterade till verifierade behov hos uppdragsgivarna.  SICS Swedish ICT ska på uppdrag av region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun genomföra uppdrag och projekt i syfte att få fram nya lösningar för distribuerad vård och omsorg.

I sina beställningar bör Beställarforum även ta hänsyn till andra förutsättningar som påverkar hur nya lösningar kan tas i bruk och användas. Det kan handla om t.ex .omvärldshändelser, logistik, ekonomi, etik, säkerhet, politik, organisation etc.

En viktig princip för parternas samverkan är att uppdragen baseras på det så kallade FoU-undantaget i LOU. I 1 kap 6 § p. 6 LOU finns ett undantag från skyldigheten att tillämpa upphandlingsreglerna vad gäller forsknings- och utvecklingstjänster: LOU gäller inte för upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster om resultatet tillkommer även annan än den upphandlande myndigheten eller tjänsten betalas även av annan än den upphandlande enheten.

Projekten kan vara av typerna, förstudier, utredningar, utvecklingsprojekt, testledning, nätverksaktiviteter med mera inom området. Genom att säkerställa att nya lösningar motsvarar verkliga behov kan regionen och kommunerna bidra till att öka chanserna att användbara lösningar kommer ut på marknaden och blir tillgängliga för upphandling.

Ambitionen är att på olika sätt stödja utvecklingen av nya lösningar nya företag. Detta gäller generellt då distribuerad vård är ett prioriterat område och i synnerhet när det gäller produkter och tjänster som utvecklats som ett resultat av beställningar till SICS Swedish ICT. Det kan handla om behovsverifiering/precisering i förhållande till berörda verksamheter. Det kan handla om tester av olika slag, både tekniska, säkerhetsmässiga och användarmässiga. Det kan även innebära att parterna testar en färdig lösning i sin verksamhet under en längre tid för systematiska utvärderingar eller för att fungera som referens för företaget. Direkta stödinsatser till företag görs dock genom det ordinarie stödsystemet, primärt Almi.

Uppdragsgivarna i Beställarforum ska utse representanter i Beställarforum. Parterna är överens om att representanterna bör vara strategiskt ansvariga personer från parterna med mandat att fatta beslut om uppdrag till SICS Swedish ICT. Vid behov kan Beställarforum kompletteras med sakkunniga från respektive organisation. 

Samarbetspartners: Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Region Östergötland