ProjectBondpen - Digital penna och papper för dokumentation inom området integrerat växtskydd

Bondpen - Digital penna och papper för dokumentation inom området integrerat växtskydd

Inom jordbruket ställs ökande krav på registrering och rapportering av genomförda åtgärder, t.ex. journaler vid besprutning av arealer, medicinjournaler, funktionstester av lantbrukssprutor etc. I många fall ska dataregistreringen göras i miljöer där olika typer av dataterminaler är svåra att använda. I dag sker detta i stor utsträckning genom användning av pappersblanketter, varefter registrerade uppgifter sedan vid behov förs över manuellt till digital form för exempelvis fakturering eller rapportering till myndigheter.  

Jämfört med traditionella dataterminaler, erbjuder moderna terminaler av typen smartphones och pekplattor intressanta möjligheter till dataregistrering direkt vid källan. Dessa terminaler har dock fortfarande vissa begränsningar vid användning i den typ av miljöer som är typiska inom lantbruket. I projektet studeras möjligheten att också kunna använda den robusta tekniken med dataregistrering med hjälp av digital penna och papper (Anototeknik), som ger nya möjligheter att eliminera behovet av manuell överföring av blankettdata till digital form.

Projektets huvudsyfte är att med ett pilotprojekt undersöka kravbild, brukarnytta och affärsmässighet för dataregistrering / dokumentation med främst digitalpennteknik inom området växtskydd (med möjligheter att också generalisera till bredare användningsområden inom lantbruket), samt att designa och testa en systemlösning för fältmässigt bruk kopplad till en webbportal med kunskap och verktyg för att stödja integrerat växtskydd. 

Projektet finansieras av Jordbruksverket och genomförs i samarbete med teknikparken Vreta Kluster och den ideella föreningen AgroÖst som problemägare. Vidare medverkar Hushållningssällskapet, Lovang Lantbrukskonsult AB, Växtskydd och LRF Konsult AB som referensgrupp och länk till brukare, samt Anoto AB och XMS Penvision AB med tekniklösningar.