ProjectCareGuide UX - Användarcentrerad utveckling av invånartjänster och 1177 Vårdguiden

ContactLars Hult
Competence Areas at RISE ICT
CareGuide UX - Användarcentrerad utveckling av invånartjänster och 1177 Vårdguiden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Stockholms läns landsting har på uppdrag av Center för eHälsa i samverkan (CeHis) fått det nationella ansvaret för drift, förvaltning och utveckling av tjänster, innehåll och koncept för invånartjänsterna 1177 Vårdguiden. I anslutning till förändringsprojekt inom SLL där en ny organisation för 1177 Vårdguiden tas fram, har Sics East fått i uppdrag att arbeta fram förslag till en integrerad process för  kunskapsutveckling med tydlig inriktning på användbarhet och user experience. Den nya verksamheten ska arbeta utifrån en användarcentrerad utvecklingsprocess för hela det framtida tjänstekonceptet inklusive samverkansfunktioner med övriga landsting. Uppdraget för Sics East innebär att stödja arbetet med införande av en genomgående användarcentrerad process. I projektet medverkar även Knowit Business Consulting AB.

I forskningen ingår

  • att identifiera väsentliga brukskvaliteter vid framtagning av invånartjänster,
  • att utveckla och testa metodramverk för användar¬centrerad tjänsteutveckling,
  • att i anslutning till relevanta verksamhets¬modeller studera vårdens innovations-processer och därtill kopplade behov av utbildning och kunskaps¬förmedling, samt
  • att förmedla behovsbilder och olösta problemställningar till forskarsamhället och till leverantörer av system och IT-tjänster.

Projektet ingår i en verksamhetsinriktning med affärsutveckling inom användarcentrerad systemutveckling. Enheten, Business Innovation Management, under ledning av Lars Hult, fokuserar aktuella tillämpningar kring IT-stöd inom vård och omsorg. FoU-insatser genomförs i samarbete med offentlig sektor, större företag och SME:s. I verksamheten ingår även utbildning, mentorskap, processutveckling och precisering av brukskvaliteter som stöd för utveckling av vårdens och samhällets framtida e-tjänster.