ProjectDDTP - Den Dynamiska TågPlanen

Business Areas
DDTP - Den Dynamiska TågPlanen

DDTP utgår från en uppdelning av tågplanen i en leveranstågplan och en eller flera produktionstågplaner. Leveranstågplanen specificerar vad Banverket åtar sig gentemot järnvägsföretagen medan produktionstågplanerna tas fram för att realisera åtagandet. Under DDTPs första år har vi levererat en första version av innehållet i leveranstågplanen samt ansatser och metoder för motsvarande produktionstågplan. Projektets fortsättning inriktas på rullande planering och revidering, något som är nödvändigt för att åstadkomma flexibilitet i järnvägssystemet och samtidigt bättre leva upp till de ställda kraven på punktlighet och leveranssäkerhet.

Bakgrund

För att på sikt överleva måste järnvägen öka sin konkurrensförmåga gentemot andra transportslag. Järnvägens konkurrensfördelar och potential ligger i miljömässiga fördelar, säkerhet, möjlighet till stordrift och därigenom kostnadseffektivitet, samt snabbhet mellan de orter som trafikeras.

De första två punkterna är oomtivistade medan de två sista kontinuerligt måste bevakas och förbättras för att järnvägen skall öka sin attraktionskraft gentemot transportkunderna. Tillsammans leder dessa fördelar till att järnvägen blir konkurrenskraftig samt fortsätter vara ett hållbart och säkert transportsystem.

Att järnvägen attraherar kunder är i hög grad beroende av

  • punktligheten och tillförlitligheten hos transporterna
  • att det finns transporter vid de tillfällen då köparen behöver dem, och att de är tillräckligt tidseffektiva
  • att transporterna är kostnadseffektiva.

Punktlighet hos transporter, dvs relationen mellan vad kunden uppfattar som utlovad ankomst- eller avgångstid och faktisk ankomst- eller avgångstid, är en mycket viktig komponent i den totala kvaliteten som transporter på järnväg erbjuder. Punktligheten är beroende av att tågplanen, dvs tidtabellen för alla tågrörelser, är utformad så att de definierade hålltiderna går att upprätthålla och att störningar kan hanteras. Tågplanen ger idag inget stöd för omplanering och störningshantering, utan är tvärtom på en detaljeringsnivå som är svår att upprätthålla.

Järnvägssystemet har en stor potential i hastighet, komfort och lastkapacitet, men lider av ett visst mått av inflexibilitet. Denna inflexibilitet orsakas dels av järnvägens inneboende beroenden mellan olika resursslag (bana, fordon, etc) men är också ett resultat av den metod för planering som växt fram: detaljerad planering som försöker eliminera alla felkällor.

Vi anser att mycket kan göras under planeringsprocessen (tågplanearbetet och den operativa driften) för att tillhandahålla den flexibilitet som har blivit nödvändig i och med att samhället i stort blir mer och mer dynamiskt och beslut om resor och godstransporter fattas sent. Detta kan i konkreta termer betyda att tågplanen behöver revideras oftare och att nuvarande detaljreglering av tågföringen flyttas från planeringsfasen till den operativa fasen , t.ex. med avrop av tåglägen först då tågets prestanda är känt.

För järnvägstransporterna skulle detta i sin tur betyda att större krav ställs på den operativa hanteringen av tågföringen, vilket leder till högre krav på informationsunderlag om bl a olika tågs dagsprestanda (godståg varierar från tid till annan hur tunga och långa de är) och på alternativa möjligheter till tågföringen. För att kunna möta krav på större flexibilitet krävs kraftfulla beslutsstödssystem och tillgång till relevant information från framför allt trafikutövarna.

Syfte

Syftet med projektet är att utreda hur man kan frångå filosofin med en detaljerad, “helt” låst, plan på halv- eller helårsbasis och där den operativa verksamheten styr mot att hålla trafiken till den detaljerade planen. Istället föreslås att, på sikt, en metod som är anpassad till dagens krav på flexibilitet införs. Denna metod ska som utgångspunkt ha en grov plan, kapacitetfördelningsplanen, som inriktar sig på att ge utrymme för operativ omplanering. Fokus för planen bör överensstämma med målet för den operativa verksamheten: att se till att trafikens leveransmål uppnås.