ProjectEffektiva trygghetslarm

Business Areas
Competence Areas at RISE ICT
Effektiva trygghetslarm

De ekonomiska vinsterna med effektivare trygghetslarm är stora i och med att vårdpersonal kan komma tidigare till platsen och ge snabbare hjälp. I dagsläget uppfyller dock inte trygghetslarmen de krav som ställs. Satsningar avseende framtidens larmlösningar måste integreras i ett större perspektiv. Dessa behöver inkludera användare med olika förutsättningar, möjlig framtida funktionalitet samt betalningsmodeller som hanterar både kommunala och privata kunder. Arbetet i projektet har genomförts som ett samarbete mellan SICS och ett antal svenska kommuner. Syftet var att belysa såväl användning i hemmiljö som larmkedjan med dess organisationsaspekter. Projektet löpte under 2011 och 2012 och resulterade både i en karläggning av viktiga faktorer relaterade till användarperspektivet samt en specifikation för framtida larmlösningar.

Uppdragsgivare: Länsförsäkringar

 

Projektets resultat:
Sammanfattning
Fullständiga rapporten
Specifikation upphandling