EveryCare. Integrerat stöd för hemsjukvård, omsorg, vardags-IT och tryggt kvarboende

Projektet utgår från den utmaning som ligger i att leverera vård och omsorg till västerlandets åldrande befolkning med god kvalitet och hanterbar belastning på samhället. Viktigt är att minska den tid som patienter behöver vara inlagda på sjukhus och att uppskjuta tidpunkten för äldres flytt till särskilt boende. Effektiv användning av IT-stöd erbjuder en möjlig lösning, men utvecklade produkter och tjänster har haft svårt att nå ut till varaktig användning, särskilt i jämförelse med penetrationen av IT och Internet i samhället i övrigt. Vår förstudie och publicerade data visar att de viktigaste hindren för en innovativ implementation av effektiva e-tjänster i distribuerad vård är: ineffektiv informationsförsörjning, användbarhets- och införandeproblem, bristfälligt fungerande affärsmodeller samt inlåsningseffekter i IT-infrastrukturer.

EveryCare drivs som ett strategiskt forskningsprogram som syftar till att i samarbete mellan forskare från Swedish ICT, problemägande kommuner och landsting, samt företag av varierande storlek, inklusivel SME, demonstrera integrerade IT-lösningar för resurseffektiva invånartjänster inom hemsjukvård, äldreomsorg och hållbart kvarboende. Kärnan i vår ansats utgörs av ett tjänstekoncept, det Digitala eHälsonavet, som är ett samlingsbegrepp för att stödja  informationsförsörjning och kontakter för vårdgivare, patienter/brukare, anhöriga och andra berörda. Runt detta nav integreras produkter och tjänster i en arkitektur för användbarhet och digital delaktighet, med harmoniserad kommunikationsinfrastruktur samt med marknadsmodeller och nyttovärdering som möjliggör affärsmässigt välfungerande lösningar