IMPRINT

Komplexa tekniska produkter såsom tåg, anläggningsmaskiner och kraftsystem är ofta byggda utifrån komponenter som utvecklas självständigt av underleverantörer. Vanligen testas produktens funktionalitet inte förrän samtliga enheter har integrerats, vilket ofta sker sent i utvecklingsprocessen. Många fel upptäcks därför inte förrän hela produkten är byggd. På grund av detta finns det idag ett behov inom den svenska industrin av tidig och effektiv feldetektering och felprevention på integrationsnivå. IMPRINT för samman tre industriella partners (Bombardier Transportation, Volvo Construction Equipment och ABB Grid Systems HVDC) och två forskningspartners (Mälardalens högskola och SICS Swedish ICT), i ett projekt med fokus på att förbättra integration och testning av heterogena produkter.

IMPRINT kommer utforska möjligheterna för att utnyttja modellbaserad integrationstest för att minska kostnader och ledtider, och för att stärka kvalitet och flexibilitet i distribuerad programvaruintensiv produktutveckling. För att säkerställa kunskapsöverföring mellan projektets parter, kommer vi att arbeta enligt en etablerad process där vi stegvis och iterativt utvecklar och förfinar metoder för modellbaserad produktintegrationstestning, implementerar dessa metoder i verktyg, och utvärderar deras effekt genom rigorösa empiriska studier i relevanta industriella miljöer. Projektresultaten kommer i första hand nyttjas av projektets industripartners i kommande utvecklingsprojekt. Genom vetenskaplig publicering och utbildning kommer projektresultaten också spridas utanför projektets ramar och leda till mer generella effekter inom den svenska produktutvecklingsindustrin.