ProjectKärnFokus

Business Areas
KärnFokus

KärnFokus är ett beslutstöd som efter bred datainsamling och simulering av olika effektiviseringsalternativ genererar ett antal förbättringsförslag för beslutsfattare på alla nivåer.

Centralt i Kärnfokus är att data samlas in från samtliga arbetsgrupper. Detta eftersom förändringar inom stödfunktioner kan ha lika stor påverkan på effektiviteten som justeringar av specialisters arbetsflöden.

Med en rikare datamängd blottlägger simuleringar både kända och okända aspekter av arbetsflöden och enskilda arbetsuppgifter. Metoden att genom simuleringar generera ett rikare beslutsunderlag har testats i en förstudie tillsammans med Linköpings Universitetssjukhus och är känd från näringslivet.

Resultatet från Kärnfokus är en grundlig undersökning och rangordning av olika effektiviseringsalternativ (vilket ger ett mer välunderbyggt beslutsunderlag än traditionella metoder som ofta bygger på ett fåtal utvalda respondenters erfarenhet och kompetens.)

KärnFokus är lämpligt för offentlig verksamhet, större företag och organisationer som vill ha ett rikare beslutsunderlag inför avgörande organisationsförändringar och effektiviseringar.