ProjectMobila tjänster för långsiktig livsstilsförändring - vad kan vi lära av Tolvstegsprogrammet?

Mobila tjänster för långsiktig livsstilsförändring - vad kan vi lära av Tolvstegsprogrammet?

Livsstilsförändringar kan vara svåra både att komma igång med och att upprätthålla över tid. Vi har väl alla lovat oss själva att träna mer eller äta bättre utan att lyckas hålla löftet i mer än ett par veckor. Att förändra vårt sätt att vara mer långsiktigt kräver tyvärr ständigt återkommande arbete. Mobila tjänster är ett användbart verktyg för den här typen av arbete eftersom vi har dem med oss i princip överallt.

I detta projekt försöker vi inspireras av personer som har lyckats förändra sina liv och upprätthållit denna förändring i många år. Personer som tillfrisknar i olika Tolvstegsprogram har delat med sig av sina erfarenheter från detta, och vi försöker nu omsätta dessa erfarenheter i design.

Internetfonden finansierade en pilotstudie under 2011 och har även beviljat medel för en fortsättning under 2012.

Bakgrund

Enligt folkhälsoinstitutet är 4,7% män och 2.6% kvinnor i Sverige alkoholberoende vilket innebär att 3.6% av befolkningen, ungefär 324000 personer är beroende av alkohol. Ca 16% av männen och 10% av kvinnorna, eller nästan två miljoner människor, har riskabla alkholvanor. Dessa siffror bygger på självskattning, dvs så många personer har själva lämnat uppgifter som visar att de är beroende av alkohol eller riskabla vanor. Eftersom förnekande är vanligt i samband med missbruk torde det finnas ett stort mörkertal. Även om detta alltså är en konservativ uppskattning så rör det sig om en stor grupp människor. Siffrorna för narkotika- och läkemedelsberoende är lägre, med 29500 narkotikaberoende och 65000 läkemedelsberoende personer. Både missbruk av alkohol och narkotika har ökat de senaste fem åren.

Missbruk påverkar människor runt omkring missbrukaren; även om desa människor inte tar drogen drabbas de av missbrukets effekter och dras in i spelet kring det. Om man lågt räknat säger att varje alkoholberoende person i sin tur påverkar 4 personer i familj, vänkrets eller på arbetsplatsen är det drygt en miljon människor som påverkas av alkoholmissbruk i Sverige. Utöver dessa kommer anhöriga till missbrukare av andra droger.

Om tolvstegsprogrammet

Tolvstegsprogrammet är ett program för självhjälp som togs fram inom Anonyma Alkoholister i slutet av trettiotalet. Idag används det av ett stort antal gemenskaper för att hjälpa människor som har problem med alkohol, olika sorters narkotika, matmissbruk, rökning och många andra tvångsmässiga beteenden, samt även anhöriga till många av dessa grupper. Alla tolvstegsgemenskaper är fristående från religion, politik, institutioner och organisationer. Medlemmarna ges fullständig anonymitet, inga medlemsregister finns och ingen medlemsavgift tas ut. Programmet har hittills hjälpt miljoner människor världen över att tillfriskna. Tolvstegsprogrammet används även av vårdinstitutioner som en del i behandling, men den användningen kommer inte att beaktas i detta projekt.Den äldsta och mest kända tolvstegsgemenskapen är Anonyma Alkoholister, AA, som idag finns i över 180 länder. För AAs egen information om tolvstegsprogrammet se AAs hemsida www.aa.se eller deras grundläggande bok Anonyma Alkoholister som finns på många bibliotek och kan beställas på hemsidan. Den äldsta tolvstegsgemenskapen för anhöriga är Al-Anon som samlar anhöriga till alkoholister i 115 olika länder, www.al-anon.se. Det personliga arbetet med tolvstegsprogrammet handlar om att förändra sitt beteende och sitt sätt att tänka för att komma bort från missbruket. Arbetet sker genom att man regelbundet går på möten för att träffa andra och höra deras erfarenheter, enskilda samtal och träffar med en mentor, läsning av tolvstegslitteratur samt att man försöker omsätta detta i sitt vardagsliv. Arbetsgången i stora drag är att man går igenom sitt förflutna för att kunna lämna det bakom sig, så långt man kan ordnar upp sina relationer med omgivningen, och sedan när man börjar tillfriskna försöker förmedla dessa erfarenheter till andra. Ingen i gemenskapen har auktoritet eller ansvar över andras tillfrisknande utan allt sker på frivillig bas. De som har tillfrisknat delar med sig av sina erfarenheter till de som är intresserade av att själva tillfriskna.Eftersom det krävs grundläggande förändringar i livet för att komma till rätta med ett missbruk berör tolvstegsarbetet alla skeden av livet och alla situationer. Utgångspunkten är att ett missbruk aldrig kan botas men hejdas och gör att tolvstegsarbetet blir ett kontinuerligt, livslångt engagemang.

Mobila tjänster för långsiktig livsstilsförändring

Det faktum att tolvstegsarbetet berör alla aspekter av och situationer i livet samt att arbetet för att tillfriskna bygger till stor del på kommunikation med andra människor i gemenskapen utgör grunden för projektet. Det är känt att olika sorters informations- och kommunikationsteknologi (IKT) används som verktyg för tillfrisknande i tolvstegsgemenskaperna och detta projekt kan systematisera den bilden. Projektet har ingen avsikt att finna lösningar som ersätter personlig kontakt mellan medlemmar utan vill i stället söka ytterligare sätt att koppla ihop människor.Eftersom det inte finns några auktoriteter inom tolvstegsgemenskaperna, ingen som har ansvar för andras tillfrisknande eller lär ut hur man tillfrisknar annat än genom att dela med sig av sin egen erfarenhet, skulle internetstöd för tolvstegsarbetet skilja sig från mycket annan sk internetterapi eftersom denna avser att ersätta mötet med en läkare, terapeut eller annan auktoritet eller ge tillgång till den typen av stöd på obekväma tider. Därför är det viktigt att undersöka vad som passar med tolvstegsfilosofin och vad som mera är en vårdform när det gäller internetstöd.Tolvstegsprogrammet har valts som ram för detta pilotprojekt eftersom det är en form av självhjälp som funnits länge och därför är mycket väl etablerad. Den finns också över hela världen vilket visar att den fungerar i många olika kulturer. Projektets resultat kommer sannolikt att vara relevant även för andra former av självhjälp på missbruksarenan.

Slutrapport finns här