ProjectMoTFall vill bringa olyckorna på fall

Competence Areas at RISE ICT
MoTFall vill bringa olyckorna på fall

Fallolyckor innebär ofta mycket allvarliga konsekvenser för äldre. Faktiskt så visar statistik att fallolyckor leder till fem gånger fler döda än trafiken i Sverige. Inom vård- och äldreomsorg har det länge diskuterats åtgärder för att minska antalet fallolyckor, och sedan en tid tillbaka finns en samordnad nationell satsning på fallprevention: MoTFall. 

Om MoTFall

MoTFall - Modern Teknik mot Fallolyckor - är ett projekt som drivs av RISE tillsammans med femton olika partners inom sjukvård, kommuner och landsting samt privat sektor. Projektet, som har stöd från Vinnova, inleddes 2016 och avslutas i augusti i år. Syftet med projektet har varit att samla och bygga kunskap kring fallprevention och utveckla olika typer av lösningar som tillsammans ger en fallförebyggande effekt.

Upprinnelsen till projektet var ett initiativ från bland annat Region Skåne, som tillsammans med andra diskussionsparter ville börja arbeta förebyggande med den här typen av olyckor. Monika Lydin, RISE, berättar att de största utmaningarna som identifierats, bedömts som möjliga att påverka för att få ner statistiken och utgör syftet med projektet är:

  • att få äldre att motiveras till att röra på sig och själv ta initiativet till att förebygga fallrisk.
  • att få personer i åldern 65+ att “börja i tid” och förstå att de tillhör målgruppen redan innan något inträffar.
  • att jobba mycket med användare och fokusgrupper för att säkerställa en bred tillämpning av färdig produkt.

Modern teknik och beteendepåverkan som förändringsfaktorer

En del i den förebyggande strategin inom MoTFall handlar om att mäta risken för fall och skapa bättre förutsättningar för fallprevention med hjälp av ny teknik.

Befintliga bedömningsinstrument som tillämpas för fallprevention är inte helt tillfredsställande. Exempelvis används ofta Downton Fall Risk Index, som består av elva frågor. Svaren ger poäng inom olika delområden där fler än tre poäng visar på att åtgärder bör sättas in. Men eftersom de flesta äldre svarar ja på minst tre av frågorna upplevs det ofta som ett ganska trubbigt instrument.

MoTFall har istället fokuserat på att utforska möjligheten att använda sig av bland annat sensorer i befintliga off-the-shelf-produkter som aktivitetsarmband, mobiltelefoner och liknande. Ett exempel på en innovation som går att koppla till en app i mobiltelefonen ärSnubblometern® , som utvecklats av Infonomy - en av parterna i projektet. Det är en mätare som fästs på kroppen och som syftar till att registrera individens rörelsemönster och plocka upp och uppmärksamma förändringar i beteendet som kan tyda på ökad risk för fall.

Den andra stora delen i projektet handlar om att individen själv aktiverar sig för att undvika olyckor. Detta ska bland annat ske genom rörelseträning där data från sensorn och individens svar på olika frågor ligger till grund för en individanpassad träningsguide.

MoTFall arbetar för fullt med en applikation (i dagsläget testas en prototyp) som ska fungera som stöd. Förutom den individanpassade träningen finns det i appen en modul som handlar om vilken typ av mat och livsmedel som kan stärka skelettet. Dessutom ges användaren tips på hur man kan förebygga fall i hemmet -  t ex genom att undvika mattkanter och löst liggande sladdar. Appen kan också varna om vilka mediciner som kan påverka balansen och ge yrsel.

 

Stora besparingar att vänta vid ökad prevention

Varje enskild höftfraktur beräknas idag kosta samhället ca 400 000 kr. Hälften av summan består i kostnader för vården och den andra hälften för efterföljande hemtjänster. Genom att förhindra att det uppstår fallolyckor kan man med andra ord göra stora besparingar inom välfärden. Däremot innebär de förebyggande åtgärderna en stor initial kostnad, och det är ännu en olöst fråga om varifrån den investeringen ska tas och hur lösningarna ska föras ut på marknaden.

Många engagerade i att testa och ge feedback

Projektet involverar många användare (äldre, anhöriga och personal) i aktiviteter som genom metoden Deltagande Design utför tester i vardagen, fokusgrupper, intervjuer samt workshops. Bland annat har man nyligen hållit en workshop med 50 sjukgymnaster i Hässleholm, som fått ge feedback och diskutera praxis för förebyggande aktiviteter.

En annan viktig del är utbildningsprogram, för att höja kompetensen hos vård- och omsorgspersonal, och här finns det inom MoTFall ett långt skridet samarbetsprojekt med Bonnier Academy.

Hur förebygger man fallolyckor i vintertid?

Under vintern är det naturligtvis extra stor risk för halkolyckor, inte bara bland äldre. Men att de som redan upplever begränsningar i sin rörlighet inte vågar sig ut blir lite av en ond cirkel, eftersom stillasittande i sin tur leder till sämre rörlighet och ökad risk för fall.

Frida Falkvall, ingenjör inom Life Science och delaktig inom MoTFall, berättar om funktioner i appen som skulle kunna underlätta under denna årstid: Genom att använda sig av en kombination av öppna data och sensorer ska appen kunna ge varningar och påminnelser, anpassat efter kunskap om individen samt aktuella väder- och vägförhållanden. T ex skulle användaren, då hen är på väg ut, få ett sms om att det finns risk för halka. Dessutom finns det planer för ett nätverk och diskussionsforum i appen, så att man kan skicka meddelanden till vänner och sända feedback direkt till kommunen om dåligt sandade vägar eller andra riskområden.

Mer info om MoTFall

Här kan du ladda ner en Storyboard och läsa om hur lösningarna skulle kunna fungera i praktiken. Läs gärna mer om projektet på MoTFalls hemsida. Det går även bra att kontakta monika.lydin [at] ri.se (Monika Lydin), RISE på monika.lydin [at] ri.se.

 

 

Här har det skrivits mer om fallprevention:

Svenskt initiativ ska minska antalet fallolyckor (MyNewsDesk)

Fallförebyggande insatser för äldre (Socialstyrelsen)

Fallskador hos äldre (1177 Vårdguiden)

 

External homepage: 
http://motfall.se/