Nationellt forskarnätverk inom e-Hälsa

Projektet drivs med stöd av VINNOVA i form av ett nationellt forskarnätverk med syftet att knyta samman forskare med anknytning till området e-Hälsa. Ett aktuellt intresse utgör olika slags utvärderingar inom hälso- och sjukvården, samt att göra denna kompetens bekvämt tillgänglig för uppdragsgivare inom vårdsektorn. Nätverket täcker kompetens inom bl.a.

 • Nyttovärdering av effekter vid implementering och användning av IT-baserade lösningar i vården.
 • Organisatoriska förändringar och effekter av förnyelse av IT-stöd
 • Förändringsprocesser vid användning av IT
 • Juridiska utvärderingar
 • Infrastruktur
 • Beslutsstöd

Koordinator för nätverket är professor Vivian Vimarlund, Santa Anna och Linköpings universitet. I nätverket medverkar för övrigt forskare och landstingsanställda vid Linköpings universitet, Internatinonella handelshögskolan i Jönköping, Växjö universitet, eHälsoinstitutet i Kalmar, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, SICS, Högskolan i Skövde, samt landstingen i Östergötland och Jönköping,

Ledningsgrupp: Professor Vivian Vimarlund, Santa Anna och Linköpings universitetProfessor Boel Andersson-Gäre, Högskolan i Jönköping Professor Sabine Koch, Uppsala Universitet och Karolinska Institutet Professor Göran Petersson, eHälsoinstitutet, LinnéuniversitetetDocent Agneta Ranerup, Göteborgs universitet

 

News
Projektrapporter

Att fånga nyttan av IT-investeringar inom vård och omsorg -
En analysmodell för planering och uppföljning av IT-investeringar.

I samråd med Center för eHälsa i samverkan (CeHis) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har Socialstyrelsen uppdrag åt det nationella forskarnätverket ”eHälsonätverket” att ta fram och beskriva en metodik för en kvalitativ effektutvärdering samt att genomföra ett antal fallstudier i syfte att testa och illustrera användningen av metodiken. Uppdraget har genomförts under 2010 med en styrgrupp bestående av representanter från Socialstyrelsen, CeHis och SKL. Två representanter från eHälsonätver-ket har varit föredragande i gruppen.

I denna rapport beskriver eHälsonätverket en metodik i form av en ana-lysmodell som identifierar och klassificerar nyttor av IT-investeringar i vård och omsorg, på olika nivåer och för olika aktörer. Dessutom presenteras resultatet från fyra fallstudier, i vilka modellen har testats.

Hämta rapporten

Medverkande personer

Forskarnätverket i eHälsa är öppet för alla inom högskolan, näringslivet och offentlig sektor med intressen och aktivitet inom området.
Bl.a. följande personer är aktiva inom nätverket.

Vivian Vimarlund, Professor, Santa Anna, Linköpings universitet o h Internationella handelshögskolan i Jönköping (koordinator)

Boel Andersson-Gäre, Professor, Landstinget i Jönköpings Län

Sture Hägglund, Professor, Santa Anna och Linköpings universitet

Sabine Koch, Professor, Karolinska Institutet och Centrum för eHälsa, Uppsalauniversitet

Göran Petersson, Professor, Verksamhetsledare, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitet, Kalmar

Agneta Ranerup, Docent, IT-universitetet, Göteborgs universitet

Henrik Artman, fil.dr. universitetslektor, KTH

Linda Askenäs,Tekn dr, universitetslektor Linnéuniversitetet

Clara Axelsson, fil.kand., eHälsoinstitutet, Linnéuniversitet, Kalmar

Maria Bratt, Socialstyrelsen

Hanna Broberg, fil.dr., eHälsoinstitutet, Linnéuniversitet, Kalmar

Mats Edenius, Uppsala universitet

Per Olof Egnell, CEO, Center For Distance-spanning Healthcare (CDH), Luleå universistet

Hercules Dalianis, Docent, DSV-KTH

Kristoffer Franzén, SICS, Stockholm

Klas Gäre, Ekon dr, universitetslektor Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Peter Hult, Forskarassistent, koordinator NovaMecTech

Lars Jerlvall, IT-strateg, Centrum för e-Hälsa, SKL
och IT-direktör, Landstinget i Östergötland

Ann Lantz, fil.dr., universitetslektor, KTH

Anita Miriamsdotter, professor, Linnéuniversitetet

Anna Moberg, ekon dr, verksamhetsutredare, Landstinget i Östergötland

Anna-Lena Nilsson, civ-ing, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitet, Kalmar

Anne Persson, Professor, Högskolan i Skövde

Åke Rosandher, Chef, Centrum för e-Hälsa, SKL

Lisa Skär, Docent, Institutionen förhälsovetenskap, Luleå tekniska universitet

Siv Söderberg, Professor, Institutionen för hälsovetenskap /avdelningen för omvårdnad, Luleå tekniska universitet

Bengt Wangler, professor, Högskolan i Skövde

Rose-Mharie Åhlfeldt, universitetslektor, Högskolan i Skövde

Informationsposter eHälsa

eHälsa utförlig information

Nationellt Triple Helixsamarbete mellan forskare och praktiker inom e-hälsa.

Nätverket drivs med stöd av Vinnova med syftet att vara ett forum för kontakt mellan forskare, offentlig sektor och näringsliv med avsikt att initiera FoU-projekt och utförauppdrag inom området e-Hälsa.

Nätverket arbetar med kunskapsöversikter, analys av forskningsbehov, kompetens­inventeringar, utbildningar, workshops, mm.

Nyttan och värde av ehälsonätverket för involveradeaktörer:

 • För vårdsektorn: Bred kontaktyta mellan landsting/kommun respektive privata utförare och forskare med intresse för FoU-samverkan och direkta uppdrag, t.ex. beställarstöd och utvärderingar.
 • För näringslivet: Stöd för behovskartläggning och kravspecifikationer. Kunskap om bidrag till standardiserade ramverk för interoperabla lösningar.
 • För forskare: Gemensam lobby, arena för diskussion av innovativa idéer inom ehälsoområdet. Stöd för internationellt samarbete, t ex vid byggande av EU-nätverk

Nätverket har forskarkompetens inom bl.a.

 • Tillgänglighet för medborgarna, t.ex. IT-stöd för rådgivning, hälsoinformation och personliga tjänster.
 • Informationsåtkomst över organisationsgränser, t.ex. informationssystem, datoriserade journaler och beslutsstöd.
 • Verksamhetsstödjande IT-system, t.ex. administrativa stödsystem.
 • Teknisk infrastruktur, t.ex. , nätbaserade tjänster, kommunikationslösningar, säkerhet, terminalteknologier, etc.
 • Informationsstruktur, t.ex. informationsmodellering, terminologier, standardiseringsarbete.
 • Lagar och regelverk, t.ex. integritetsfrågor och juridiska utvärderingar.

Aktiviteter

Nätverket tar aktiva projektinitiativ i samverkan med vårdsektorn och näringslivet. Inledningsvis arbetar nätverket särskilt med nyttovärdering vid implementering och användningav IT-lösningar i vården samt med studium av organisatoriska förändringar och effekter av förnyelse av IT-stöd samt förändringsprocesser vid användning av ITpå uppdrag av SKL.

Vi anordnar också regelbundet arbetsmöten och seminarier av intresse av nätverkets medlemmar, tex en workshop på Vitalis 2009 med tema: utvärdering av IT-nytta, meddeltagande av en internationell forskare.

Nätverket kommer också att följa upp hälsoområdets utveckling i stort. Bland annat följer vi aktuella försök avseende information, kommunikation och vårdinsatser som genomförs med medverkande aktörer inom offentlig och privat vård, patienter, läkemedelsföretag och teknikutvecklingsföretag på området.

Effekter

Vår ambition är att nätverket blir en knutpunkt för svenska forskare inom ehälsoområdet från olika ämnesmässiga discipliner, praktiker och företagare. Nätverket förväntas främja kunskapsutveckling och skapa samordningsvinster inom området. Ett konkret resultat blir en mötesplats för forskare, praktiker och företag som bidrar till och underlättar studier, utbildningsaktiviteter, samt informationsspridning om nya forskningsresultat samt innovativa forskningsprojekt bl.a. via en webbplats.

Nätverket kommer att vara öppet för allasom har intresse i området och avser inbjuda andra berörda organisationer med forskning inom området e-hälsa, utöver redan etablerade kontakter med Socialstyrelsen, SKL, Svensk förening förmedicinsk informatik samt vissa landsting.

Kontakt: Professor Vivian Vimarlund, Linköpings universitet. vivvi [at] ida.liu.se.

Tel:013 - 28 44 73