Researcher Sara Gestrelius at the tracks

ProjectRANPLAN - Computational support for planning and resource allocation of the rail yard

Business Areas
RANPLAN - Computational support for planning and resource allocation of the rail yard

(Swedish version below)

RANPLAN, a project for computational support for planning and resource allocation of the rail yard.

It is essential for the European industry that the rail freight system can operate effectively and with high quality. Current challenges include harmonization and integration of the national freight systems, so that customers can be offered transparent information in the form of complete plans and reliable estimates of freight arrival time.

The marshalling of vehicles, both on the larger marshalling yards but also on the smaller plane switching marshalling yards, is a key component of the shipment and its punctuality. Short standstill times and punctual departures are important targets, but at the same time, marshalling is one of the most complex railway operations, making it difficult to foresee the consequences of different choices in planning. Furthermore, yard operations is becoming much more complex now that plans of freight delivery spanning several nations have to be fulfilled at the individual yards. Today, planning is often experiential in nature and variations and changes are seen more as problems than opportunities.

A module for computing an optimized resource management of the rail yard is expected to reduce down time for the wagons, increase the line efficiency, improve punctuality and increase quality of service.

RANPLAN is an R & D projects designed to evaluate and develop methods and techniques of decision support in optimized planning of shunting in marshalling yards. The project will also investigate how a calculation module for optimized resource management can be designed. Project partners are SICS, Trafikverket, Green Cargo and ScandFibre Logistics.

Goals

The project goal is to develop algorithms and methods for marshalling, describe and evaluate these and to develop a demonstrator / prototype that demonstrates the potential of today's technology offers. The project also includes the development of appropriate dimensions for the measurement of shunting efficiency and quality.

Effect

In the long term effect the goal of primarily increase the throughput of goods and increase delivery quality, and secondarily increase tågfyllnad and timeliness by streamlining maneuvering.

Deliverables

The project delivers primarily an examination of ways to implement optimized planning support for marshalling in practice. This includes validation of the developed models by test runs on historical data and analysis of the results.

 

Swedish version:

RANPLAN: Beräkningsstöd för planering och resursallokering på rangerbangården 

Att godstransporter på järnväg fungerar effektivt och med hög kvalitet är helt nödvändigt för tung svensk industri. Rangeringen av vagnar, både på större rangerbangårdar men också på de mindre planväxlingsbangårdarna, är en nyckelkomponent i transporten och dess punktlighet och transporttid. Korta stilleståndstider och punktliga avgångar är viktiga mål för rangeringen. Samtidigt är rangering en av de mest komplexa verksamheterna, vilket gör det svårt att överblicka konsekvenserna av olika val i planeringen. Idag sker planeringen och styrningen mycket erfarenhetsbaserat och variationer och förändringar ses mer som problem än möjligheter. En modul för beräkningsmodul för optimerad resurshantering av bangården förväntas minska stilleståndstiden för vagnarna, öka tågfyllnaden, öka punktligheten samt öka leveranskvaliteten.

RANPLAN är ett FUD-projekt som syftar till att utvärdera och utveckla arbetssätt och metoder för beslutsstöd inom optimerad planering av rangering på rangerbangårdar. Projektet ska också undersöka hur en beräkningsmodul för optimerad resurshantering kan utformas och vad som kan ingå i denna.

Projektmål

Projektmålet är att ta fram algoritmer och metoder för rangering, beskriva och utvärdera dessa, samt att utveckla en demonstrator/prototyp som visar på vilka möjligheter som dagens teknik erbjuder. I projektet ingår även att ta fram lämpliga mått för att kunna mäta rangereffektivitet och kvalitet.

Effektmål

På lång sikt är effektmålet att primärt öka genomströmningshastigheten för gods och öka leveranskvaliteten, och sekundärt öka tågfyllnad och punktlighet genom att effektivisera rangeringen.

Leverabler

Projektet levererar i första hand en utredning av möjligheterna att implementera optimerat planeringsstöd för rangering i praktiken. I detta ingår validering av utvecklade modeller genom testkörningar på historiska data och analys av resultaten.