ProjectResilient Human Resources (HR), Fallstudie Flygtrafikledning och Tågtrafikledning

Resilient Human Resources (HR), Fallstudie Flygtrafikledning och Tågtrafikledning

Områdena förändringsledning, integrering av ny teknik och krav på ökad effektivitet och säkerhet är identifierade som problemområden. Detta då dagens arbetsliv kännetecknas en hög förändringstakt, särskilt i verksamheter med stort teknikberoende och tät koppling till makroekonomin, är normaltillståndet för moderna organisationer ständig anpassning till en föränderlig värld.

Inom luftfartverkets (LFV) och Trafikverkets (TrV) operativa verksamhet är förändring i regel även kopplad till säkerhet – till proaktiva riskanalyser, och med ett mål att kontinuerligt lära av oönskade händelser. Detta ställer höga krav på förmågan att tolka hur den egna funktionen och strukturen måste anpassas till omvärlden. 

Inom HR finns även stora utmaningar i termer av hur nya arbetssätt ska införas och hur träning skall ske, vilket ställer krav på god förändringsledning. Dessa utmaningar skapar organisationer som behöver lägga mycket pengar på att lösa sin vardagsverksamhet för att inte produktiviteten ska minska eller att säkerhetsarbetet ska fallera.

Syftet med detta projekt är att bedriva forskning om förändringsledning från ett systemiskt resiliens-perspektiv. I projektet använder vi oss av Systemic Resilience Modell (SYRES) vilket är en modell för att beskriva systemiska resilience-aspekter hos olika typer av system och verksamheter. Projektet avser använda SYRES som ett ramverk för att studera olika resiliensstrategier i HR och förändringsarbete för att undersöka om det är möjligt att skapa en harmonisread resliensmodell för HR som kan tillämpas i såväl säkerhetsarbetet som i det vardagliga HR-arbetet.

Projektet finansieras av Trafikverket och sker i samarbete med, Luftfartverkets (LFV), Trafikverkets (TrV) och Linköpings Universitet (LiU).

 

Projektbeskrivning: ProjektText

 

Projektdeltagare
Projektledare:    Rego Granlund (RISE SICS East)
Projektägare:     Billy Josefsson, (LFV)
Experter (LiU):   Jonas Lundberg, Björn Johansson, Peter Berggren
Experter (LFV):  Fredrik Josefsson
Experter (TrV):   Mathias Bonnevie, Göran Erskers, Sheila Höglund 

För mer information kontakta : Rego Granlund​