ProjectStockholm Digital Care

Competence Areas at RISE ICT
Stockholm Digital Care

Allt fler i Sverige når hög ålder. Inte sällan får vi höra vilken enorm utmaning det är för sjukvården, äldreomsorgen och de statliga försäkringssystemen. Enligt Commonwealth Fund (2012) omsatte mobil hälsa 31 miljarder kronor 2013, en siffra som beräknas stiga till 154 miljarder kronor redan 2017.

Den digitala världen skulle i större utsträckning än idag kunna skapa trygghet, service, aktivitet och delaktighet genom nya tjänster, sociala medier och digital teknik i hemmet.

Stockholms stad driver därför tillsammans med SICS Swedish ICT AB, Huddinge kommun, Nacka kommun, Södertälje kommun, Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Stockholms läns landsting (SLL) projektet Stockholm Digital Care (SDC).

Visionen för Stockholm Digital Care är att skapa en gemensam, öppen utvecklingsarena för samverkan mellan aktörer så som kommuner, landsting och SMF, som starkt bidrar till att kommersiella digitala produkter och tjänster specifikt utformade för äldre i ordinärt boende ökar och också få ut såväl befintliga som nya produkter på marknaden. Projektet startar hösten 2015 och pågår till och med 2020.

Ett av arbetspaketen inom projektet syftar till att öka tillväxten inom området digital teknik för äldre för små och medelstora företag (SME) i Stockholmsregionen. Visionen är att detta område i framtiden kommer att utgöra en vital, växande och betydande del av det lokala företagandet inom digital tjänste- och produktutveckling.

Digital teknik för äldre är en snabbväxande och global marknad där Stockholmsregionen har många av förutsättningarna för att ta en ledande position både i Sverige och internationellt precis som man har gjort inom andra digitala områden som t ex telekom, spel och musikdistribution.

Projektet Stockholm Digital Care (SDC) ska stimulera tillväxt hos SMEs genom att:

Att möjliggöra och accelerera utveckling av de företag som redan i dag är verksamma inom området digitalisering av vård, omsorg och hälsa.
Attrahera nya SMEs och ge stöd till dessa fram mot färdiga lösningar

En viktig princip för SDC är att inte skapa överflödiga stödstrukturer för SMEs utan istället komplettera det befintliga generella stöd- och innovationssystemet med konkreta och branschspecifika utvecklingsresurser.

Detta gör förankring hos och involvering av andra privata och offentliga aktörer som arbetar med tillväxt och innovation i regionen, till några av de centrala aktiviteterna.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

External homepage: 
http://innovation65.stockholm.se/stockholm-digital-care/