ProjectVisualisering för en hållbar industri och stad

Visualisering för en hållbar industri och stad

Människans utnyttjande av teknik går alltmer mot ökad autonomi i de tekniska systemen, vilket ställer krav på nya former av gränssnitt mellan människa och system, dels för att vid behov kunna ta över systemstyrningen, men också förstå systemets egna beslut, använda systemet som ett beslutstöd och kunna ge styrsignaler. Dessa former av gränssnitt är ännu tämligen outvecklade, men kommer att vara en nyckel till framgångsrik exploatering av autonoma system. Vi vill med de nya gränssnitten demonstrera hur tillgång till data på rätt sätt kan skapa smartare stad och mer hållbar industri.

Projektet syftar till att genom användarcentrerad design och innovativ informationsvisualisering skapa ökad samverkan inte bara mellan privat personer och industrin, utan också mellan de stora energidistributörerna i Sverige där de via projektet kommer diskutera gemensamma visioner och dela teknik där det är möjligt. Genom att lyfta fram relevant data för relevanta användargrupper är önskvärda resultat ett resurseffektivare samhälle, mer hållbar industri, nya och tätare samarbeten, och ökad svensk export.

Arbetet i projektet utförs inom Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.