ProjectWebbLättläst - automatisk klassificering av webbsidor

WebbLättläst - automatisk klassificering av webbsidor

Syftet med projektet är att göra textuell information på internet lättare tillgänglig för personer som har problem att läsa och förstå svenska. Genom att rangordna texter efter hur lättlästa de är kan dessa personer välja att prioritera att läsa de texter som är lättast att läsa utifrån olika kriterier. Projektet avser att utveckla teknik för att automatiskt rangordna svenska webbsidor efter hur läsbara de är. Detta gör att man kan välja den text som är enklast att läsa givet de sökfrågor som ställts till en sökmotor. De tekniker som utvecklas kommer att enkelt kunna anpassas till olika läsbarhetsmått, användargrupper och texttyper. Tekniken är tänkt att bli såväl webbläsare- som sökmotoroberoende.

Syftet är att göra det möjligt att rangordna texter utifrån olika läsbarhetsmått, inte att utveckla en rangordning för alla texttyper och lässvårigheter. Vilka läsbarhetsmått som bäst mäter hur lättläst en text är är fortfarande inte helt utrett och projektets lösning kommer därför att använda ett antal läsbarhetsmått och kombinationer av dessa. De programmoduler som utvecklas görs publikt tillgängliga och kan användas av läsbarhetsforskare för att studera vilka mått som skall användas för olika typer av lässvårighet. Vidare kommer de att enkelt kunna anpassas till nya läsbarhetsmått.

Projektet finansieras av Stiftelsen för Internetforskning och drivs i samarbete med bl.a. Linköpings universitet.

External homepage: 
http://www.ida.liu.se/~arnjo/webblattlast/