Project SAITS   Sök
 

SAITS - översikt

Skydd av Användare i IT-Samhället

Personlig integritet (nedan kallad "integritet") är en nyckelfaktor i det framtida svenska IT-samhället. För att uppnå de IT-politiska målsättningar som regeringen har satt upp, måste integritet i IT-miljöer både definieras och understödjas. Som en effekt av konvergensutvecklingen och den allmänna IT-utvecklingen förändras integritetsbegreppet, och därmed krävs att regelverk anpassas till dessa förändrade förutsättningar.

Detta projekt genererar kunskap om innebörden av begreppet integritet i framtida IT-miljöer, om hur den tekniska utvecklingen skapar risker för integritet och möjligheter att skydda integritet, och hur regelverk kan reglera olika aktörers beteende i IT-miljöer.

Projektets direkta resultat är i form av rapporter, seminarier, och workshops som beskriver integritet ur ett antal synvinklar, med målsättning att utgöra underlag för vidare arbeten kring teknik, behov, och regelverk.

Projektet skapar också en nationell kompetens inom området integritet. Detta sker genom de kompetensnätverk som byggs upp under projektet.


Last modified: Fri Mar 03 11:19:13 W. Europe Standard Time 2006